Διάγνωση συνήθων πνευμονοπαθειών

Στον πίνακα καταχωρούνται οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου αναπνοής που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διάγνωση συνήθων πνευμονοπαθειών και κακώσεων που προσβάλλουν τους πνεύμονες.

Η εργαστηριακή διάγνωση των σημαντικότερων πνευμονοπαθειών προσεγγίζεται με βάση το συσχετισμό των τιμών των διαφόρων παραμέτρων από το λειτουργικό έλεγχο αναπνοής

πάθηση

λειτουργικές δοκιμασίες

πρόσθετες εξετάσεις

άσθμα

FEV1 και FVC, έλεγχος αναστρεψιμότητας, παρακολούθηση μέσω PEFR

δερματική και βρογχική πρόκληση (βρογχική υπεραντιδραστικότητα), IgE, HRCT, δοκιμασίες κοπώσεως

ΧΑΠ

FEV1 και FVC, έλεγχος αναστρεψιμότητας, TLC*, TLCO

HRCT, δοκιμασίες κοπώσεως

Εμφύσημα

FEV1 και FVC, ΤLC*, TLCO, δοκιμασίες κοπώσεως

HRCT, στατική πνευμονική διατασιμότητα

Βρογχιεκτασίες

FEV1 και FVC, έλεγχος αναστρεψιμότητας

HRCT, TLCO

διάμεσες πνευμονοπάθειες

FEV1 και FVC, TLC*, TLCO, δοκιμασίες κοπώσεως,

ΗRCT, στατική πνευμονική διατασιμότητα, βιοψία πνεύμονος,

σαρκοείδωση

FEV1 και FVC, έλεγχος αναστρεψιμότητας, TLC*, TLCΟ,

Ga, σπινθηρογράφημα, octreoscan, βιοψία πνεύμονος

μυοπάθεια

FEV1 και FVC, PI,MAX, PE,MAX, VC σε θέση ήπτια

ΗΜΓ, βιοψία μυών

πνευμονική εμβολή

αέρια αίματος

V̇/Q̇,  CT, πνευμονική αγγειογραφία,

απόφραξη ανωτέρων αναπνευστικών οδών

καμπύλη V-V̇,

HRCT, ειδική αγωγιμότητα

πνευμονία

αέρια αίματος

ακτινογραφία θώρακος, καλλιέργεια αίματος, πτυλεών, έλεγχος αντισωμάτων

πνευμονική κάκωση

αέρια αίματος

CT

πνευμονικές εκδηλώσεις εί παθλησεων του συνδετικού ιστού FEV1 και FVC, TLC*, TLCO, δοκιμασίες κοπώσεως, PI,MAX, PE,MAX δοκιμασίες κοπώσεως

*Συμπεριλαμβανομένων των υποδιαιρέσεών της