Δείκτης FEV1/FEV6

Κατά συνήθη πρακτική, ο ασθενής ενθαρρύνεται να συνεχίζει εκπνέοντας μέχρις ότου συμπληρωθούν 6 sec, οπότε έχει επινοηθεί και η παράμετρος FEV6  που αθροίζει όλο τον εκπνεόμενο όγκο, ώστε θεωρητικά ισούται με την FVC, εκτός και αν η τελευταία, είναι απόρροια πρώιμης ανασχέσεως της εκπνοής, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί στην καθημερινή πρακτική. Έχουν εκπονηθεί εξισώσεις προσεγγίσεως προβλεπομένων τιμών της εκτιμήτριας FEV1/FEV6. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος εσφαλμένης ταξινομήσεως περιπτώσεων ΧΑΠ, ενόσω για την αποτίμησή τους εκτελείται σπιρομέτρηση εκπνευστικής διάρκειας 6 sec.

Ο δείκτης FEV1/FVC αποτελεί το ”χρυσό πρότυπο” για την ποσοστική διάκριση του αποφρακτικού συνδρόμου, αν και τα ηλικιωμένα άτομα ή οι ασθενείς με βαριά αποφρακτική πνευμονοπάθεια, συχνά, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη σπιρομετρική προσπάθεια. Σε πολλές μελέτες έχει διερευνηθεί η σημασία του δείκτη FEV1/FEV6, ως εναλλατκική παράμετρος της FEV1/FVC, για τη διάγνωση της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας[i] κι έχει συμπερανθεί ότι η παράμετρος αυτή είναι ευαίσθητη και ειδική για τη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο διαγνώσεως της ΧΑΠ. Οι φυσιολογικές τιμές της παραμέτρου FEV1/FEV6 αποδίδονατια από τις σχέσεις: Άνδρες: 117,1-Η·0,165-Α·0,151 Γυναίκες: 105,9-Η·0,107-Α·0,141 όπου Η=ύψος σε m, και Α= ηλικία σε έτη. Από τη σύγκριση των ανά φύλο εξισώσεων προσομοιώσεως, διαπιστώνουμε, ότι η παράμετρος FEV1/FEV6, είναι, ανά ύψος και ηλικία, μικρότερη στις γυναίκες, ενώ επηρεάζεται περισσότερο από το ύψος, παρά από την ηλικία.  

 

[i] Vandevoorde J, Verbanck S, Schuermans D, Kartounian J, Vincken W. FEV1/FEV6 and FEV6 as an alternative for FEV1/FVC and FVC in the spirometric detection of airway obstruction and restriction. Chest. 2005 Steinman RM, Cohn ZA . "Identification of a novel cell type in peripheral  lymphoid organs of mice. I. Morphology, quantitation, tissue distribution. J. Exp. Med. ( 1973)·137: 1142–62.