Δεσμουτάση υπεροξειδική

Ένζυμο που καταστρέφει τις ρίζες υπεροξειδίων. Οι ρίζες αυτές, πιστεύεται ότι μεσολαβούν τις τοξικές δράσεις Ο2 και άλλες μορφές ιστικών βλα­βών. Η δράση της δεσμουτάσης πιστεύεται, επομένως, ότι είναι προστα­τευ­τική.