ΔV̇MAX

Η ΔV̇max είναι ειδική δοκιμασία για τον έλεγχο της διαμέτρου των αεραγωγών και ανεξάρτητη των μεταβολών της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς στους πνεύμονες, δηλαδή δεν επηρεάζεται από διαταραχές του παρεγχύματος.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη βίαιη εκπνοή, η ροή στην τραχεία και τους μεγάλους βρόγχους είναι στροβιλώδης , ενώ στους μικρούς περιφερικούς αεραγωγούς είναι γραμμική(. Οι αντιστάσεις στη στροβιλώδη ροή ελαττώνονται με την ελάττωση της πυκνότητας του εισπνεόμενου μίγματος, αφού χάνεται λιγότερη ενέργεια για τους στροβιλισμούς των μορίων του αερίου. Οι αντιστάσεις στη γραμμική ροή είναι ανεξάρτητες της πυκνότητας του εισπνεόμενου αερίου.

Επομένως, κατά τη διάρκεια βίαιης εκπνοής, εάν το "όριο ροής", δηλαδή το ΕΡΡ ευρίσκεται στους μεγάλους αεραγωγούς, όπου η ροή είναι στροβιλώδης και οι αντιστάσεις εξαρτημένες από την πυκνότητα του αερίου, με ελάττωση της πυκνότητας του εκπνεόμενου αερίου πετυχαίνεται ελάττωση των αντιστάσεων και, εφ΄όσον η PST παραμένει σταθερή, θα επιτευχθεί αύξηση της εκπνευστικής ροής. Με την εξέλιξη της βίαιης εκπνοής, σε χαμηλότερους όγκους το "όριο ροής" μετατίθεται προς τις κυψελίδες, στους μικρούς αεραγωγούς, όπου η ροή είναι γραμμική και ανεξάρτητη της πυκνότητας. Εξαρτάται μόνο από τη γλοιότητα του μίγματος. Η ΔV̇MAX παράγεται στη δοκιμασία FVC, που διενεργείται μετά εισπνοή μίγματος χαμηλής γλοιότητας, όπως, πχ., είναι το μίγμα 89% He+20% O2 (Heliox). Έχει δειχθεί ότι κατά τη διάρκεια μέγιστης, βίαιης  εκπνοής οι Rus είναι εξαρτημένες από την πυκνότητα κατά τη διάρκεια των πρώτων 75% της VC και ανεξάρτητη της πυκνότητας για το επόμενο τμήμα της εκπνοής. Έτσι, κατά την εκτέλεση μέγιστης εκπνοής με μίγμα He+O2 η V̇max θα αυξηθεί σ' εκείνους τους πνευμονικούς όγκους όπου το ΕΡΡ θα ευρίσκεται στους μεγάλους αεραγωγούς, όπου οι αριθμοί Reynold είναι μεγάλοι και η ροή εξαρτάται από την πυκνότητα. Η αύξηση του ΔV̇max με μίγμα Ο2+He συγκριτικά με εισπνοή αέρα είναι μεγαλύτερη στους μη καπνιστές, παρ΄ό,τι στους καπνιστές ή τους πάσχοντες από "νόσο των μικρών αεραγωγών”. Η ΔV̇max πιστεύεται ότι είναι ειδική δοκιμασία για τον έλεγχο της διαμέτρου των αγωγών και ανεξάρτητη των μεταβολών της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς στους πνεύμονες.

ΔV̇MAX,50, περιγραφή

ΔV̇MAX 50, VisoV̇