Δείκτης BODE

Ο BODE παριστά ασφαλέστερη πρόγνωση της εκβάσεως της παθήσεως, παρ΄ό,τι είναι ένας δείκτης, αποκλειστικά εργαστηριακός. Επειδή έχει αναγνωριστεί ότι η φλεγμονή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παθογένεια της ΧΑΠ, διάφοροι βιοδείκτες από τον ορό, μεταξύ των οποίων η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η IL-6, η ινοδεκτίνη ή/και διάφορες χημοκίνες. Η CRP έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται ανεξάρτητα με τον κίνδυνο θανάτου, ενώ εάν συμπεριληφθούν στο σύστημα BODE και διάφοροι βιοδείκτες, μόνο η IL-6, έχει δειχθεί ότι εισφέρει στην πρόγνωση του κινδύνου θανάτου. Είναι πιθανό, ότι η χρήση παρόμοιων βιοδεικτών με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους, σε συνδυασμό με πληροφορίες προερχόμενες από  καινοφανή ερευνητικά πεδία όπως τα enomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics θα επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην πρόγνωση των ασθενών με ΧΑΠ (&, 2013).

κριτήρια BODE

Variable 1 2 3 4 Score

BMI <21 >21      
FEV1 % predicted >65% 50–64% 36–49% 35%  
mMRC dyspnea scale 0–1 2 3 4  
6-minute walk test >350 m 250–349 m 150–249 m 149 m  

Ο δείκτης ΒODE μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης θνητότητας (&) για τη ΧΑΠ. Μια φυσιολογική μεταβλητή, ο FEV1, που επιπλέον έχει το μειονέκτημα ότι είναι εργαστηριακό μέγεθος και δεν αντανακλά συνθήκες καθημερινής ζωής, χρησιμοποίειται, σχεδόν αποκλειστικά, για την αποτίμηση της βαρύτητας της ΧΑΠ, αν και είνια γνωστό ότι οι ασθενείς με χαπ, εμφανίζουν εξωπνευμονικές συνοσηρότητες που δεν μπορούν να αποτιμηθούν με μέτρηση τοιυ FEV1. O BODE, ένα πολυδιάστατο σύστημα αποτιμήσεως της βαρύτητας της ΧΑΠ, που αντανακλά στις τις αναπνευστικές και συστηματικές διαστάσεις της ΧΑΠ θα μπορούσε, καλύτερα, να σταδιοποιήσει την βαρύτητα της παθήσεως και να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης.