Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

επιλεγμένα λήμματα

 

 
Εισαγωγή. Η άσκηση εντείνει την πνευμονική, καρδιακή και λειτουργίες αλλων συστημάτων, αυξάνοντας το μεταβολικό φορτίο τους. Με τις φυσιολογικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια ασκήσεως, καταγράφεται πόσο καλά τα εμπλεκόμενα συστήματα ανταποκρίνονται στην πρόσθετη φόρτιση, μετρώντας, με τον τρόπο αυτό, σε πραγματικές συνθήκες, τις εφεδρείες που διαθέτει ο εξεταζόμενος. Στις απλές δοκιμασίες που χρησιμοποιούν  την άσκηση, ως μέσον εντάσεως, συμπεριλαμβάνουν τη βάδιση σε οριζόντιο έδαφος ή την ανάβαση σε κλίμακα, Μια προτυποποιημένη δοκιμασία που απαιτεί περιορισμένο εξοπλισμό μετράει το διάστημα που ο εξεταζόμενος μπορεί να βαδίσει  σε 6 λεπτά, υπό ηκγ-ική παρακολούθηση, για τον έλεγχο στεφαναιαίς ανεπάρκειας, και για την επακόλουθη εκτίμηση του κινδύνου ιδιαίτερα, εφόσον τα αποτελέσματά τους συσχετιστούν με τις απεικονιστικές μελέτες του μυοκαρδίου. Οι καρδιοπνευμονικές δοκιμασίες κοπώσεως αναφέρονται στην υποβολή του εξεταζομένου σε ένα πρόγραμμα ασκήσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφεται η πρόσληψη οξυγόνου και η παραγωγή CO2, όπως μετρώνται στον αναπνεόμενο αέρα, ενώ επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση ή απεικόνιση των μεταβολών. Η επιτυχία διατηρήσεως της ομοιοστάσεως εξαρτώνται από τη συνεργασία της καρδιάς με τη συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία και τον πνευμονικό αερισμό. Από τον τύπο της διαταραχής, τη διάρκεια της ασκήσεως και το μέγεθος των παραμέτρων του αερισμού μππορούν να εξαχθούν συμπεράσματα, αναφορικά με τις διαθέσιμες εφεδρείες του εξεταζόμενου.

Η ικανότητα ανοχής στη σωματική καταπόνηση κυμαίνεται από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τη σωματική ετοιμότητα καθενός, την παρουσία πνευμονικών ή/και καρδιαγγειακών δυσλειτουργιών, που μόνες ή σε συνδυασμό μπορούν  να περιορίσουν την ανοχή του κάθε ατόμου στη σωματική άσκηση. Μερικοί περιορισμοί, όπως οι προερχόμενοι από σωματική ανετοιμότητα, μπορεί να αποδειχθούν πλήρως αναστρέψιμοι, ενώ περιορισμοί, οφειλόμενοι σε πνευμονικές ή καρδιαγγειακές διαταραχές μπορεί να βελτιωθούν, σε άλλοε άλλο βαθμό, με τη χρήση βοηθητικών μέσων.

Η καρδιοπνευμονική δοκιμασία κοπώσεως χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπισθούν διαταραχές ή απώλεια εξοικειώσεως με την κόπωση, και να ελεγχθεί η αποδοτικότητα των εφαρμοσμένων θεραπευτικών σχημάτων. 

βλέπε: Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
καρδιοπνευμονική κόπωση
Δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, κατανάλωση Ο2, V̇O2
Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις
δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις, β' 
Δοκιμασίες κοπώσεως, κλιμακωτές
Δοκιμασίες κοπώσεως, σε σταθερές συνθήκες, steady state