Δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, κατανάλωση Ο2, V̇O2

Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις
δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις, β' 
Δοκιμασίες κοπώσεως, κλιμακωτές
Δοκιμασίες κοπώσεως, σε σταθερές συνθήκες, steady state

Με τον όρο κατανάλωση Ο2, V̇O2, ορίζεται ο όγκος Ο2 που καταναλώνεται ανά λεπτό, σε συνθήκες ηρεμίας ή κοπώσεως. Η μέτρησή του είναι συνάρτηση του αερισμού και του ρυθμού προσλήψεως, στους πνεύμονες, δηλαδή από τη διαφορά της συγκεντρώσεως στον εκπνεόμενο αέρα από τη συγκέντρωση στον εισπνεόμενο αέρα. Η V̇O2, επί φυσιολογικών ατόμων είναι 0.25 L/min ή, περίπου 3.5 ml Ο2/min/Kg βάρους σώματος. Η αναμενόμενη τιμή καταναλώσεως Ο2 ελαττώνεται με την ηλικία και προσεγγίζεται με τις εξισώσεις:

Άνδρες: V̇O2,MAX = 4.2 –0.032 · ηλικία (l/min) ±0.4 ή

               60-0.55 · ηλικία, ml/min/Kg βάρους σώματος ±7.5

Γυναίκες: V̇O2,ΜΑΧ = 2.6-0.014 ·ηλικία (l/min) ±0.4 ή

                 48-0.37·ηλικία ml/min/kg βάρους σώματος ± 7.0

Επί ασκήσεως η V̇O2  μπορεί να αυξηθεί σε επίπεδα μεγαλύτερα 4.0 l/min επί ατόμων καλής φυσικής καταστάσεως. Η κατανάλωση Ο2, V̇O2, χρησιμοποιείται σαν τον αποδοτικότερο δείκτη του παραγόμενου έργου, κατα τις δοκιμασίες κοπώσεως και, επομένως, οι οριοθετήσεις στην άσκηση, που οφείλονται σε παθήσεις που προκαλούν διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες ή μειωμένη προσαρμογή από το καρδιαγγειακό, μπορούν να αποτιμηθούν με την καταγραφή της V̇O2