Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις

Δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, κατανάλωση Ο2, V̇O2
δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις, β' 
Δοκιμασίες κοπώσεως, κλιμακωτές
Δοκιμασίες κοπώσεως, σε σταθερές συνθήκες, steady state

Οι λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής και οι δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανιχνευθούν και αποτιμηθούν λειτουργικές εκπτώσεις, τόσο κατά τα πρώιμα, όσο και κατά τα όψιμα στάδια της αναπτύξεως των διαταραχών αυτών. Στις ενδείξεις των λειτουργικών δοκιμασιών αναπνοής και καρδιοπνευμονικής κοπώσεως περιλαμβάνονται:

ιατρική διάγνωση

--καθορισμός της παρουσίας μιας παθήσεως/νόσου·

--εκτίμηση του βαθμού, στον οποίο η πνευμονική λειτουργία ή η καρδιοπνευμονική ανοχή στην κόπωση έχει επηρεασθεί από την προσβολή μιας νόσου/παθήσεως·

--καθορισμός της παθολογικής φύσεως μιας εκτροπής·

--εκτίμηση της θεραπευτικής αποδόσεως μιας θεραπευτικής παρεμβάσεως, π.χ., χορήγηση βρογχοδιασταλτικών·

--καταγραφή της εξελικτικής πορείας μιας εκτροπής που οφείλεται είτε σε πρωτοπαθή πνευμονοπάθεια ή σε νευρομυϊκές διαταραχές·

προεγχειρητικός έλεγχος

--προεγχειρητική εκτίμηση μετεγχειρητικών κινδύνων λόγω εφαρμογής ποικιλίας αναισθητικών μεθόδων και χειρουργικών παρεμβάσεων·

--μετεγχειρητική εκτίμηση των επιδράσεων μετά θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.

εκτίμηση ανικανότητας

--αποτελέσματα εφαρμογής μεθόδων αποκαταστάσεως·

--ιατρονομικές και ασφαλιστικές επιβεβαιώσεις της ανικανότητας·

-αποτιμήσεις δημόσιας υγείας/έρευνα

--επιδημιολογικές μελέτες·

-Συλλογή δεδομένων γενικής ή ειδικής φύσεως.

δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως - ενδείξεις