Καρδιοπνευμονική κόπωση, ενδείξεις

Δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, κατανάλωση Ο2, V̇O2
δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις, β' 
Δοκιμασίες κοπώσεως, κλιμακωτές
Δοκιμασίες κοπώσεως, σε σταθερές συνθήκες, steady state

Μεταξύ των βασικών ενδείξεων για την παραπομπή ενός ασθενούς στο εργαστήριο καρδιοπνευμονικής κοπώσεως είναι η δύσπνοια στη κόπωση. Με τις δοκιμασίες κοπώσεως επιχερείται να διερευνηθεί η αιτία της μειώσεως των αναπνευστικών εφεδρειών, των κυκλοφορικών εφεδρειών, ο προσδιορισμός του ορίου ασφαλείας καταβολής έργου στην καθημερινή δραστηριότητα και ο προσδιορισμός της ανικανότητας για διευκόλυνση του προγράμματος αποκαταστάσεως.

βλεπε: δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπωσεως, ενδείξεις

δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως επί ασθενών με παθήσεις του συνδετικού ιστού και πνευμονικές εκδηλώσεις