Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, ενδείξεις

ΚαρδιοΠνευμονική Κόπωση
εισαγωγή        

Οι λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής και οι δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανιχνευθούν και αποτιμηθούν λειτουργικές εκπτώσεις, τόσο κατά τα πρώιμα, όσο και κατά τα όψιμα στάδια της αναπτύξεως των καρδιοπνευμονικών διαταραχών. Ο σκοπός των καρδιοπνευμονικών δοκιμασιών κόπωσης, ειδικότερα, είναι, με την εφαρμογή ελεγχόμενης κοπώσεως, η αποτίμηση των λειτουργικών αποκλίσεως όλων των εμπλεκομένων στην άσκηση οργάνων-συστημάτων. Για το λόγο αυτό, οι δοκιμασίες κοπώσεως είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να ενεργοποιούν μεγάλες ομάδες μυών, συνήθως των κάτω άκρων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κόπωση πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, με όρους καταγραφής παροχής έργου και προτυπωθεί, ώστε τα εξαγόμενα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, από περίοδο σε περίοδο στον ίδιο εξεταζόμενο, όσο και μεταξύ των εξεταζομένων. Απλούστερες δοκιμασίες, όπως οι δοκιμασίες βαδίσεως (6λεπτη, 12λεπτη κλπ) μπορούν να εξασφαλίσουν αξιόπιστη εκτίμηση της ανοχής στην άσκηση, αλλά δεν μπορουν να συνεισφέρουν στη διάγνωση (&). Αποδοτικότερα είναι τα προγράμματα κλιμακωτής αυξήσεως του παραγομένου έργου, έτσι, ώστε, να αξιολογείται ένα εύρος εντάσεως ασκήσεως σε σχετικά περιορισμένο χρόνο. Τεχνολογικές βελτιώσεις έχουν καταστήσει δυνατή τη απόκτηση πληροφοριώνη, αναφορικά με τις μεταβολές των εμπλεκομένων συστημάτων σε διάστημα <20 min προγραμματισμένης ασκήσεως.

Γενικά, στις ενδείξεις των λειτουργικών δοκιμασιών αναπνοής και καρδιοπνευμονικής κοπώσεως περιλαμβάνονται:

ιατρική διάγνωση
--καθορισμός της παρουσίας μιας παθήσεως/νόσου·
--εκτίμηση του βαθμού, στον οποίο η πνευμονική λειτουργία ή η καρδιοπνευμονική ανοχή στην κόπωση έχει επηρεασθεί από την προσβολή μιας νόσου/παθήσεως·
--καθορισμός της παθολογικής φύσεως μιας εκτροπής·
 --εκτίμηση της θεραπευτικής αποδόσεως μιας θεραπευτικής παρεμβάσεως, π.χ., χορήγηση βρογχοδιασταλτικών·
--καταγραφή της εξελικτικής πορείας μιας εκτροπής που οφείλεται είτε σε πρωτοπαθή πνευμονοπάθεια ή σε νευρομυϊκές διαταραχές·
προεγχειρητικός έλεγχος
--προεγχειρητική εκτίμηση μετεγχειρητικών κινδύνων λόγω εφαρμογής ποικιλίας αναισθητικών μεθόδων και χειρουργικών παρεμβάσεων·
  • Ο κίνδυνος μεταγχειρητικών επιπλοκών, συνήθως κλιμακώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του V̇Ο2 MAX.  Μια τιμή της τάξεως των 15 mL/min-1 x kg body weight-1 είναι μια τιμή που αποτελεί κατώφλι ενδείξεως σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών, μετά θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.
--μετεγχειρητική εκτίμηση των επιδράσεων μετά θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.
εκτίμηση ανικανότητας
--αποτελέσματα εφαρμογής μεθόδων αποκαταστάσεως·
--ιατρονομικές και ασφαλιστικές επιβεβαιώσεις της ανικανότητας·
-αποτιμήσεις δημόσιας υγείας/έρευνα
--επιδημιολογικές μελέτες·

 βλέπε: μύες αναπνευστικοίμεσοπλευριοι μύεςμύες της αναπνοήςικανότητα αναπνοήςκόπωση αναπνευστικών μυών-Συλλογή δεδομένων γενικής ή ειδικής φύσεως.

 Στο Εργαστήριο καρδιοπνευμονικής κοπωσεως παραπέμπονταιμ άτομα, με φαινότυπο υγιούς ατόμου, ιδίως, ηλικάις >40 ετών, για προσδιορισμό του ανώτατου ορίου ασφαλούς κοπώσεως είτε στα πλαίσια διατηρήσεως σωματικής ρώμης ή επειδή αθλούνται.