ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Πρωτόκολλα προτυποποιημένης ασκήσεως

πρωτόκολλα προτυποποιημένης ασκήσεως

πρωτόκολλα δοκιμασίας κοπώσεως
σε κυλιόμενο τάπητα
Πρωτόκολλο Bruce 4 στάδια των 3 λεπτών
πρωτόκολλο Balke  
Naughton  
σε ποδήλατο
δοκιμασία κοπώσεως αυξανόμενης εντάσεως  
κλιμακωτή δοκιμασία, ramp test  
Δοκιμασίες βαδίσεως