ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Συστήματα καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

"μικρά" συστήματα    

Είναι δυνατή η διενέργεια καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, με περιορισμένο εξοπλισμό. Ακόμη και σε μια παρόμοια διάταξη, όμως, πρέπει να διατίθεται ένα μέσο καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας. Δραστηριόττηες, όπως η βάιδηση προμετρημένης αποστάσεως, ή η ανάβαση μιας κλίμακας μεταξύ ορόφων, ή παραγγέλοντας τστον εξεταζόμενο να εκτελέσει επιτόπια πηδήματα, ή βαθειά καθίσματα, όλα μπορούν να χρησιμοπποιηθούν ως μέθοπδος ασκήσεως. Με τις δοκιμασίες αυτές, όμως, μπορούν να μετρηθούν μόνο περιορισμένος αριθμός απραμέτρων. Πριν της δοκιμασία, διενεργείται προσεκτική και πλήρης εξέταση του εξεταζόμενου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο εξεταζόμενος τελεί υπό προσεκτική παρακολούθηση για εμφάνιση συμπτωμάτων ή σημείων, όπως δύσπνοια, και άλλα, και η φύση των φαινομένων αυτών πρέπει να ταυτοποιηθεί. Αμέσως μετά την λήξη της ασκήσεως, πρέπει να λαμβάνονται μετρήσις, όπως, η αναπνευστική και η καρδιακή συχνότητα, η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός, με΄σω ενός φορητού παλμικού οξύμετρου,

Βασικά συστήματα (χωρίς ανάλυση εκνεόμενου αέρα)

Η κααρδιοπνευμονική δοκιμασία μπορεί, επίσης, να διενεργθεί, κάτω από καλύτερα ελεγχόμενες συνθήκες, εάν, πέραν ενός πιεσομέτρου, οξυμέτρου και στηθοσκοπίου, χρησιμοποιηθούν ένας φορητός ΗΚΓγράφος, μιας- τριών- ή δώδεκα απαγωγών με οθόνη και καταγραφικό για την παρακολούθηση και την  καταγραφή επιλεγμένης (-ων) απαγωγής (-ών). Η χορήγηση Ο2  μέσω κυλίνδρου ή από επιτοίχια πηγή, μέσω ρινικαθετήρος, μπορεί να βοηθήσει τις συνθήκες ελεγχόμενης οξυγονοθεραπείας, που μπορεί να ακολουθήσουν.

Συστήματα, εφοδιασμένα με αναλυτές εκπνεόμενου αέρα

Συστήματα εφοδιασμένα με όργανα μετρήσεως του όγκου και της συνθέσεως του εκπνεόμενου αέρα, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, εισφέρουν περισσότερο στη διαγνωστική προσέγγιση προβλημάτων. Με τα συτσήματα αυτά, ο εξεταζόμενος αναπνεέι μέσω βαλβίδας μιας διαδρομής, αέρα δωματίου και εκπνέει μέσα ή δι΄ενός αναλυτού και ογκομετρητού. Συνήθως, εκδίδονται οι επόμενες παράμετροι:

  1. Ανάλυση της συγκεντρώσεως του εκπνεόμενου Ο2 και CΟ2 (Fet Ο2 και Fet CΟ2), το οποίο μετατρέπεται σε μερικές πιέσεις (Pet X) όπου Χ= είτε Ο2  ή CΟ2 . PetX=(PATM-47 mmHg) Χ FetX
  2. Ανάλυση της συγκεντρώσεως του εκπνεόμενου Ο2 και CΟ2 (FE X). Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του V̇Ο2  και V̇CΟ2 κατά τη διάρκεια της ασκήσεως.
  3. Μέτρηση του εκπνεόμενου κατά λεπτόν αερισμού.  

Επιπλέον, καταγράφονται δύο άλλοι τύποι δεδομένωνΗ αναπνευστική συχνότητα, ως μέρος της αξιολογήσεως της ανοχής στην άσκηση. Η θερμοκρασία του εκπνεόμενου αέρος χρησιμοποπιείται για ορισμένους υπλογισμούς.