Κόπωση αναπνευστικών μυών

βλέπε: μύες αναπνευστικοίμεσοπλευριοι μύεςμύες της αναπνοήςικανότητα αναπνοήςκόπωση αναπνευστικών μυών, 

 

κατάσταση, κατά την οποία έχει απωλεσθεί η ικανότητα παραγωγής δυνάμεως ή ταχύτητας, σε απάντηση επιβολής φορτίου. Η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη μετά ανάπαυση. Επομένως, η κόπωση μπορεί να εγκατασταθεί πριν την εξάντληση ενός μυός, δηλαδή πριν από το σημείο, κατά το οποίο ένας μυς είναι ανίκανος να εκτελέσει ένα προδιαγεγραμμένο έργο (ανεπάρκεια παραγωγής). Η αντίληψη αυτή, εφαρμοσμένη στους εισπνευστικούς μύες, μπορεί να συμπερανθεί ότι η κόπωση των αναπνευστικών μυών επέρχεται ΠΡΙΝ την εμφάνιση υπερκαπνίας, επειδή καθίστανται ανίσχυροι να εξασφαλίσουν την πρέπουσα πίεση, ώστε να επιτελστεί αερισμός των κυψελίδων. Η κόπωση πρέπει να διακριθεί από την αδυναμία, στην οποία η μείωση της παραγωγής δυνάμεως είναι σταθερή και ΔΕΝ ανακτάται με την ανάπαυση, παρ΄όλο ότι η εμφάνιση αδυναμίας μπορεί να προαγγέλει την εμφάνιση μυ¨κής κοπώσεως.   Η εντόπιση και ο μηχανισμός της κοπώσεως παραμένουν, ουσιωδώς, αδιευκρίνιστα. Θεωρητικά, μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε στη μακρά αλληλουχία, από τον εγκέφαλο, μέχρι τη μυϊκή συγκρότητη του θωρακικού κλωβού, έτσι, ώστε η κόπωση των αναπνευστικών μυών, μπορεί να διακριθεί σε κεντρικής και περιφερικής αρχής (χαμηλής ή υψηλής συχνότητας) κόπωση. κεντρική κόπωση. Αναγνωρίζετασι όταν η μεγίστη εθελοντική σύσπαση των αναπνευστικών μυών παράγει μικρότερη δύναμη, από εκείνη που παράγει η μεγίστη ηλεκτρική διέγερση. Με τη δοκιμασία twitch occlusion μπορούθμε να διακρ΄νουμε την κεντρική από την περιφερική κόπωση. Με τη δοκιμασία αυτή, εξετάζεται η δια-διαφραγματική πίεση, μετρά αμφοτερόπλευρη διέγερση του φρενικού ν., και ακολούθως, επιχειρίετια σύγκριση με την εκούσια σύσπαση του διαφράγματος. Φυσιολογικά, η το Pdi, επί ηλεκτιρκής διεγέρσεως μειώνεται καθώς η εκούσια Pdi αυξάνεται. Κατά τη διάρκεια της Pdi,max δεν υπάρχουν υπερβάσεις περιφερική κόπωση
περιφερική κόπωση υψηλής συχνότητας
περιφερική κόπωση χαμηλής συχνότητας
φλεγμονή και βλάβη

 

 
 

ηγξηγ