Δοσιμετρική συσκευή εκνεφώματος, metered-dose inhaller

Τύπος αυτοπροωθούμενου εκνεφώματος, σχεδιασμένου για τη χορήγηση συγκεκριμένης δόσης συμπυκνώματος φαρμάκου μέσω εισπνοής.