Δοκιμασίες μηχανικής πνευμόνων

Οι δοκιμασίες πνευμονικής μηχανικής χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποτιμηθεί η λειτουργική επάρκεια του συστήματος πνεύμονες/θώρακας, υπό δυναμικές συνθήκες. Οι δυναμικές δοκιμασίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τις στατικές μετρήσεις όγκου, προκειμένου να διερευνηθούν απώλειες αναπνευστικής επάρκειας. Μερικές διαταραχές, όπως η απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών, μπορεί να εντοπίζονται μόνο κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών αυτών.

Στις δοκιμασίες μηχανικής πνευμόνων περιλαμβάνονται:

--μέτρηση και εκτίμηση της ζωτικής χωρητικότητας και των κλασμάτων της (à67).

--μέτρηση και εκτίμηση της σπιρομετρίας με χρήση αερίου χαμηλής πυκνότητας (à438)

--μέτρηση και εκτίμηση της δοκιμασίας μεγίστης ταχύτητας ροής (à114)

--περιγραφή και μέτρηση της δοκιμασίας μέγιστου εθελοντικού αερισμού (à853)

--περιγραφή και μέτρηση των αντιστάσεων/αγωγιμότητας στους αεραγωγούς (à318)

--περιγραφή, μέτρηση και εκτίμηση της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς / ενδοτικότητας (à1029)

--περιγραφή, μέτρηση κι εκτίμηση της μέγιστης εισπνευστικής και μέγιστης εκπνευστικής πιέσεως

--όγκος ισοροοής, ΔVmax