Δείκτης διακλαδώσεως

Λόγω του τρόπου διχοτομήσεως των αεραγωγών (ασύμμετρος διχοτόμηση), η ολική εγκάρσια διατομή των μεγάλων κεντρικών αεραγωγών είναι πολύ μικρότερη της ολικής εγκάρσιας διαμέτρου των περιφερικών αεραγωγών. Ο όρος ‘ασύμμετρος’ δηλώνει ότι οι δύο θυγατρικοί κλάδοι διαφέρουν μεταξύ τους (και προς το μητρικό τους) ως προς το μήκος και την επιφάνεια εγκάρσιας διατομής και ως προς τη γωνία εκφύσεώς τους. Η διακλάδωση του τραχειοβρογχικού δένδρου αριθμείται μ΄έναν από τους εξής δύο τρόπους: [α] Οι θυγατρικές γενεές αριθμούνται από το 0 (τραχεία) προοδευ­τι­κά προς την περιφέρεια, [β] η γονική τάξη αριθμείται από το αναπνευστικό βρογ­χι­όλιο τρίτης τάξεως, διαμέτρου ³0.7 cm, που παίρνει τον αριθμό 1. Ως δείκτης διακλαδώσεως ορίζεται ο λόγος του αριθμού διαιρέσεων για κάθε τάξη, προς τον αριθμό διακλαδώσεων της αμέσως ανώτερης τάξεως. Για τον ανθρώπινο πνεύ­μονα, ο δείκτης διακλαδώσεως είναι περίπου ίσος με 1.4, όχι ακριβώς 2, όπως θα αναμενόταν προκειμένου για ένα, ακριβώς διχοτο­μού­μενο, σύστημα. Η διάμετρος κάθε τάξεως μπορεί να υπολογισθεί από τη διάμετρο του θυγατρικού κλάδου, εκτός από τα περιφερικά αναπνευστικά βρογχιόλια, 1ης τάξεως. Κάθε θυγατρικός κλάδος είναι διαταγμένος ‘εν σειρά’ με κλάδους επόμενης (ή προηγούμενης) γενεάς. Επομένως, ο όγκος αέρος που εισέρχεται στην τραχεία, ρέει κατά μήκος αλληλοδιαδόχων γενεών ή τάξεων βρόγχων ή βρογχιολίων. Υπό την ίδια, επομένως, ογκομετρική ροή (παροχή=όγκος/μονάδα χρόνου) η γραμμι­κή ταχύτητα ροής είναι μικρότερη στους μικρότερους αεραγωγούς, επειδή η συν­ολική εγκάρσια διάμετρός τους είναι πολύ μεγαλύτερη.