δείκτης διαμολύνσεως

  Ο δείκτης διαμολύνσεως ή φυματινικός δείκτης, είναι το σύνολο των θετικών εκβάσεων της δερμοαντιδράσεως στη φυματίνη, άσχετα αν εμφανίζουν νόσηση ή όχι και αφορά, συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και ομάδα πληθυσμού. Εκφράζεται ως % αναλογία του παραπάνω συνόλου. Η αναφορά στο δείκτη διαμολύνσεως γίνεται συνήθως στα παιδιά 10-12 ετών, όταν κοινωνικοποιούνται, και έχει σημασία μόνο εάν η φυματινοδοκιμή προηγείται του αντιφυματικού εμβολιασμού.  Με σύγχρονες τεχνικές quantiferon, μπορεί να διακριθεί, αν η μεταστροφή της Mantoux οφείλεται σε εμβολιαμσό ή φυσική νόσηση.  Ο φυματινικός δείκτης επηρεάζεται από μόλυνση του πληιθυσμού με άτυπα μυκοβακτηρίδια, αλλά το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο στην Χώρα μας, και, συνήθως απιδίδει δερμοαντίδραση Μamtoux, μικρότερη των 7 χιλ.