Δίαυλοι Lambert

Οι δίαυλοι Lambert είναι επικοινωνίες μεταξύ παρακειμένων βοτρυδίων. Δια μέσου των διαύλων Lambert διατηρείται η βατόττηα λοβιδίων, των οποίων ο κανονικός αερισμός διακόπηκε, μόνιμα ή προσωρινά. Οι πόροι του Kohn είναι παράπλευρς επικοινωνίες παρακείμενων κυψελίδων.

 Δι αυτών αποτρέπετα η ατελεκτασία κυψελίδων και διεξάγεται ο παράπλευρος αερισμός.