Διάγραμμα ΒΕ/㎩CO2

Για συγκεκριμένο φορτίο αιμοσφαιρίνης (πχ., 15 gr/dl) μπορούμε, με τη βοήθεια του διαγράμματος των Siggaard-Andersen, να κατασκευάσουμε διάγραμμα BE/ PaCO2. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται οι τιμές της PaCO2 και στην τεταγμένη οι τιμές της ΒΕ. Κάθε μια από τις ακτινοειδείς γραμμές παριστά σύνολο σημείων με διαφορετικές συντεταγμένες, αλλά το αυτό pH. Έχει δειχθεί ότι οι γραμμές αυτές είναι σχεδόν ευθείες που σημαίνει ότι ο λόγος της ΒΕ προς τη διαφορά της τιμής της υφιστάμενης PaCO2 από την αναμενόμενη τιμή PaCO2 (=40 mmHg) είναι σχεδόν σταθερός. Η Β.Ε. δηλαδή, εκφράζει την εγκατεστημένη μεταβολική διαταραχή, συνεκτιμώντας συνδυαστικά τόσο τις μεταβολές των διττανθρακικών όσο και των μη διττανθρακικών ρυθμιστικών συστημάτων. Παριστά αμιγή μεταβολικό παράγοντα της οξεοβασικής ισορροπίας και εκφράζει αντιπροσωπευτικότερα την οξεοβασική κατάσταση, από ό,τι πχ., η συγκέντρωση των διττανθρακικών, που αποτελεί μικτό, μεταβολικό και αναπνευστικό παράγοντα.

Για την κατασκευή της καμπύλης ”περίσεια βάσεων” οι Α,Β,C αντιστοιχούν σε περιπτώσεις αίματος χωρίς αιμοσφαιρίνη, δηλαδή πλάσμα, Α, με αιμοσφαιρίνη 10 g/ml, Β, και 20 gr/ml C. Α1, Β1 και C1, είναι οι ίδιες γραμμές, μετά προσθήκη 15meq οξεικού οξέος· και Α2, Β2, C2, μετά προσθήκη 15 meq διττανθρακικού. Τα σημεία διατομής των γραμμών για κάθε ποσότητα οξεός ή βάσεως που προστέθηκε ορίζουν τα σημεία της καμπύλης της περίσσειας βάσεως, που αναλογεί.