Δείκτης Gaesler

Είναι ο λόγος FEV1/FVC (à444, 55), σε αντιδιαστολή με το δείκτη Tiffenau, που είναι ο λόγος FEV1/VC. Καθώς η VC παραλαμβάνεται από ανεξάρτητη σπιρομετρική μέτρηση (:βραδεία εκτέλεση μεγίστης εισπνοής ή εκπνοής), ενώ ο FEV1 από την άλλη (:βίαιη εκτέλεση μεγίστης εκπνοής ), για την εκτίμηση του δείκτη Tiffenau χρησιμοποιείται συχνότερα ο λόγος FEV1/FVC (ή δείκτης Gaesler), οι μεταβλητές του οποίου προέρχονται από τη διενέργεια μιας μόνο -βίαιης- εκπνοής.