Διάγραμμα Ο2-CO2

 

 

 

 

Η συνολική πίεση εντός μιας κυψελίδας του ατόμου που αναπνέει αέρα περιβάλλοντος, είναι, εκτός μικρών διακυμάνσεων, ίση με την ατμοσφαιρική, 760 mmHg. Στους 37ºC, από τη συνολική βαρομετρική πίεση, 47mmHg, καταλαμβάνονται από πίεση που ασκούν υδρατμοί. Επομένως, το υπόλοιπο, 713 mmHg αθροίζονται από τα αέρια που στη φάση εκείνη συναποτελούν το μίγμα του κυψελιδικού αέρα, δηλαδή,

 

ΡaO2 = FaO2 ·713       ΡaCO2 =FaCO2 ·713  και ΡaΝ2 =FaN2 ·713

Όπου FaO2 +FaCO2 +FaN2 =1à ΡaO2+ΡaCO2+PΝ2=713

 

Οι σχέσεις μεταξύ PAO2 και PΑCO2 περιγράφονται στο παρακείμενο σχήμα. Ο κορεσμένος σε υδρατμούς ατμοσφαιρικός αέρας, που αναπνέεται, έχει πίεση 150 mmHg. Στο παράδειγμα, μπορεί να ανταλάσσεται Ο2 με CO2 στις κυψελίδες, προκαλώντας κάθε συνδυασμό PO2 και PCO2, αλλά με άθροισμα 150. Έτσι, μπορεί να εκπονηθεί ένα καρτεσιανό διάγραμμα με όρια συντεταγμένων 150. Η ευθεία εκφράζει το αναπνευστικό πηλίκο, που στην περίπτωση αυτή ισούται με 1. Όταν ο κυψελιδικός αερισμός) είναι φυσιολογικός,  έχει σημειωθεί με Χ στο αριστερό σχήμα, τότε η PΑCO2 = 40 mmHg και η PAO2 με 110 mmHg, που είναι οι συντεταγμένες του στο καρτεσιανό διάγραμμα. Αύξηση του κυψελιδικού αερισμού εκφράζεται με σχέσεις PAO2 και PΑCO2  κάτω του σημείου Χ, ενώ ελάττωση του αερισμού, μετατοπίζει τη σχέση προς τα επάνω. Η σχέση PAO2 και PΑCO2 εκφράζεται από την εξίσωση:

PAO2 +( PΑCO2/R)=150 mmHg ή PAO2 =150- PΑCO2/R        {1}

Στην πράξη, ποτέ το R δεν ισούται με τη μονάδα· και συνήθως είναι 0.8. οπότε η σχέση περιγράφεται με τη διακεκομμένη γραμμή. Το σημείο α παριστάνει τις τιμές PAO2 και PΑCO2  αρτηριακού αίματος (βρίσκεται αριστερά της γραμμής R και σε απόσταση ίση προς την κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Ο2). Αν ο κυψελιδικός αερισμός ) ελαττωθεί, οι μεταβολές της PAO2 και PΑCO2 είναι τέτοιες, ώστε το σημείο β που τις εκφράζει (είναι συντεταγμένες του) βρίσκεται επί της γραμμής α-β, που είναι παράλληλος της γραμμής R=0.8. Αντίθετα, το σημείο γ υποδηλώνει συνδυασμό PAO2 και PΑCO2,  που δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με υποαερισμό, επειδή βρίσκεται στην α-γ που δεν είναι παράλληλος της R=0.8. η αυξημένη κυψελιδοαρτηριακή διαφορά στη περίπτωση αυτή πρέπει να αναζητηθεί στην αύξηση του shunt ή σε διαταραχές V̇/Q̇ και όχι σε κυψελιδικό υποαερισμό. Από την εκτίμηση της σχέσης PAO2 - PΑCO2  διακρίνουμε εάν οι διαταραχές οφείλονται σε κυψελιδικό υποαερισμό ή υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Από τη χρήση της σχέσεως PAO2, PΑCO2 και R είμαστε σε θέση να ελέγξουμε, επιπλέον, την αξιοπιστία των συσκευών μέτρησης των PaO2 και PΑCO2. Τέλος, στο διάγραμμα φαίνεται η επίδραση του R (μεταβολισμού) πάνω στις τιμές των PaCO2 και PΑCO2. Π.χ., για τον ίδιο κυψελιδικό αερισμό (PΑCO2 = 40 mmHg) η PAO2 είναι 110 mmHg όταν το R =1, και 100 mmHg όταν αυτό γίνει 0.8.