Δοκιμασίες, λειτουργικές αναπνοής

Ιστικές βλάβες, οξείες ή χρόνιες παθήσεις μπορεί να εξαντλήσουν τις μεγάλες λειτουργικές εφεδρείες του αναπνευστικού συστήματος. Οι παθολογικές εκτροπές μπορούν να περιορίσουν το μήκος ή την ποιότητα της ζωής, καθώς οξείες μεν καταστάσεις προκαλούν αμέσως το θάνατο, ενώ χρονιότερες μορφές παθολογικής εκτροπής προκαλούν άλλοτε άλλου βαθμού χρόνια ανικανότητα, που απειλεί την ποιότητα της ζωής. Για την καλύτερη διαχείρισή τους, οι απώλειες αναπνευστικής υγείας πρέπει να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν στο πρωιμότερο, δυνατό, στάδιο, ώστε οι ιστικές αλλοιώσεις να περιορισθούν στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Οι λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής κατέχουν πρωτεύουσα θέση στις σύγχρονες μορφές φροντίδας υγείας. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκτιμηθεί η εναπομείνασα λειτουργική επάρκεια του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή [α] του πνευμονικού παρεγχύματος, [β] της πνευμονικής αγγειώσεως, [γ] των αεραγωγών του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, [δ] του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, που περιβάλλουν

τους πνεύμονες και εισφέρουν στην λειτουργική του απόδοση, όπως η υπεζωκοτική κοιλότητα, και τα υποστηρικτικά όργανα του θωρακικού τοιχώματος (πλευρές, στέρνο, χόνδρινες πλευρές, θωρακικοί σπόνδυλοι), [ε] των αναπνευστικών μυών και των νεύρων που ορίζουν τη λειτουργία τους και, τέλος, [στ] τα υποδιαφραγματικά όργανα.Δυσλειτουργία οποιουδήποτε από τα ανωτέρω όργανα μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες εκπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία. Οι διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να επιδεινώσουν τη λειτουργική του απόδοση με διάφορους τρόπους, όπως η δυσχέρεια εκπνοής ή εισπνοής αέρος από/προς τους πνεύμονες, λόγω αυξήσεως των αντιστάσεων ροής στους αεραγωγούς ή, αντίθετα, μειώσεως της ενδοτικότητας των πνευμονικών ή/και θωρακικών ιστικών δομικών στοιχείων.

Ανεξάρτητα με το αίτιο που προκαλεί τη λειτουργική διαταραχή, οι λειτουργικές δοκιμασίες της αναπνοής είναι μέθοδοι-κλειδιά για την αποτίμηση και τη διαχείριση των πνευμονοπαθιεών, οξειών ή χρονίων.

 

 

 

βλέπε: Δυναμική ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC

Μέγιστη αναπνευστική ικανότητα, maximal breathing capacity, MBC
Μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση
Μέγιστη εισπνευστική ταχύτητα ροής, peak inspiratory flow rate, FIFmax, PIFR
Μέγιστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200
Μεγίστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, peak expiratory flow rate, FEFmax ή PEFR
Μεγίστη Ικανότητα Αναπνοής, maximum breathing capacity
Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%
Μεγίστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75% ή MMFR
Μεγίστη ροή σε κλάσματα της VC, V̇MAX, V̇75%, V̇50%, V̇25%
Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85%
Μέγιστο φορτίο - Maximum workload
Μέγιστος εθελοντικός αερισμός, maximum voluntary ventilation, MVV