Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%

Η μέση εισπνευστική ταχύτητα ροής, που παρατηρείται κατά την εισπνοή του ενδιαμέσου 50% της εισπνευστικής καμπύλης της FVC.