Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85%

  Η μέση εκπνευστική ροή μεταξύ του 75% και του 85% του όγκου της FVC.  Η FEF75%-85% μετράει ροές προς το τέλος της εκπνοής. Επομένως, η ακρίβειά της δεν εξαρτάται από την προσπάθεια του εξεταζόμενου. Λόγω της ακραίας εντοπίσεως της μετρήσεως, οι τιμές είναι μικρότερες όλων των εκπνευστικών παραμέτρων.

Οι προβλεπόμενες τιμές της παραμέτρου μπορούν να αποδωθούν απί τις εξισώσεις προσομοιώσεως:

Άνδρες:  (0.0051·Η)-(0.023·Α)+1.21

Γυναίκες: (0.0098·Η)-((0.021·Α)+0.321, όπου Η=ύψος σε cm και Α=ηλικία, σε έτη