Μεγίστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75% ή MΕFR

Η μέση εκπνευστική ταχύτητα ροής με την οποία εκπνέονται τα ενδιάμεσα 50% της FVC, αφού εκπνεσθούν τα πρώτα 25% της FVC, και πριν εκπνευσθούν τα τελευταία 25% αυτής. Μεταβάλλεται επί παθήσεων των μικρών αεραγωγών και μεγάλων βρογχιολίων. Σε ικανό βαθμό, παραμένει εξαρτώμενη από την προσπάθεια. H μέτρηση αυτή εμφανίζει ευρύτερη διακύμανση παρ΄ό,τι ο FEV1 ή ακόμη και ο FEV1/FVC, τόσο από εξέταση σε εξέραση του αυτού ατόμουθ, όσο και μεταξύ των διαφόρων ατόμων. Εάν, εν τούοις, η διακύμανση της αυτή ληφθεί υπ΄όψη, ο FEF25-75 δεν είναι περισσότερο ευαίσθητη παρ΄ό,τι οδείκτης Gaesler. για την ανίχνευση του περιορισμού της ροής(: απόφραξη). 

Η FEF25-75% μετράει την εκπνευστική ροή σε μεταγενέστερο στάδιο της εκπνευστικής προσπάθειας,  συγκριτικά με την FEF200-1200 . Επομένως, η ακρίβειά της εξαρτάται λιγότερο από την προσπάθεια του εξεταζομένου. Επισημαίνεται, πάντως, ότι ανεπαρκής προσπάθεια μπορεί, επίσης, να αποδώσει μικρότερες τιμές από τις δυνάμενες να παραχθούν από τον εξεταζόμενο σε ικανοποιητική προσπάθεια. Επειδή η FEF25-75% μετριέται σε απότερο στάδιο της εκπνοής, οι τιμές της είναι, επίσης, μικρότερες εκείνων της FEF200-1200.

Οι προβλεπόμενες τιμές της παραμέτρου μπορούν να αποδωθούν απί τις εξισώσεις προσομοιώσεως:

Άνδρες:  (0.0185·Η)-(0.045·Α)+2.513

Γυναίκες: (0.0236·Η)-((0.030·Α)+0.0551, όπου Η=ύψο, σε cm και Α=ηλικία, σε έτη.

Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες τιμές για την  ΜΜΕF, όπου Μ=άνδρας, F=γυναίκα, Α= ηλικία και Η=ύψος σε m

Birath   1963  M     0.57A+6.38  1.09
Black    1974  M    -0.042A+6.41 1.19 0.38
Cherniack   1972    M         2.34H-0.037A+2.61     -           -
Dickman     1969    M         2.80H-0.021A-0.035    0.63     0.38
Knudson      1976    M         4.5H-0.031A-1.86        1.16     0.55
Morris        1971    M         1.85H-0.045A+2.51     1.12     0.53
Quanjer      1977    M         3.27H-0.048A-0.1        0.88     0.54
Quanjer      1977    M         2.32-0.06A+1.75          0.95     0.35
Quanjer      1977    M         2.46H-0.062A+1.45     0.94     0.60
Birath         1963    F          -0.063A+6.14   0.77     -
Black           1974    F          -0.22A+4.56     0.83     0.28
Cherniack   1972    F          1.94H-0.031A+2.26     -           -
Dickman     1969    F          2.24H-0.36A-2.143      0.91     0.42
Knudson      1976    F          2.1H-0.024A+1.17       0.99     0.47
Morris        1971    F          2.36H-0.03A+0.55       0.88     0.56
Quanjer      1977    F          1.15H-0.052A+3.25     0.81     0.58
Quanjer      1977    F          1.59H-0.047A+2.30     0.78     0.57
Quanjer      1977    F          1.94H-0.045A+1.60     0.73     0.56

Περιγράφει το μέγεθος της μέγιστης (μεσο-)εκπνευστικής ροής και είναι η κορυφαία τιμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής, υπό την οποία εκπνέεται το μεσαίο ήμισυ της FVC, όπως παραλαμβάνεται από την καμπύλη μεγίστης ροής-όγκου και μετριέται σε l/sec. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η FEF25-75% ή η FEF25-50% είναι πλέον ευαίσθητος δείκτης, παρ΄ό,τι ο FEV1 για τη διάγνωση της αποφράξεως των μικρών αεραγωγών[i]. Εν τούτοις, απουσία ειδικών δεικτών, που μεταβάλονται ταυτόχρονα, και προς τους οποίους θα συγκρίνονταν οι μεταβολές των παραμέτρων εκπνοής, οι μεταβολές στη μέση διαδρομή της εκπνοής, μπορεί να μην είναι αρκετά ειδικές, ώστε να είναι κλινικά αξιοποιήσιμες, και, επομένως, κατά την τρέχουσα τακτική, και τις υποδείξεις ειδικών, ο FEV1, η VC και ο FEV1/VC πρέπει να συνεχίσουν να αναφέρονται ως δείκτες αποφρακτικής εκτροπής[ii]. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχει απόφραξη μικρών αεραγωγών με φυσιολογική ή και αυξημένη FEV1/FVC%. Η μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή (ή το κλάσμα της βίαιης εκπνευστικής ροής στο μεσαίο 50% της FVC, FEF25-75%) μπορεί να μειωθεί κάτω από τα κατώτερα όριά της ακόμη και επί φυσιολογικών FVC, FEV1, και FEV1/FVC.
Τα κατώτερα όρια της FEF25-75% μπορεί να είναι χαμηλότερα των 50% της μέσης προβλεπόμενης τιμής, ώστε καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιούνται τα κατώτερα φυσιολογικά όρια, ορισθέντα μέσω των 95% ορίων αξιοπιστίας της προβλεπόμενης τιμής τους (à2), μάλλον, παρά ένα όριο, ορισμένο από ένα σταθερό ποσοστό της προβλεπόμενης τιμής, πχ., <70%. Η FEF25-75% εξαρτάται, επιπλέον, από τον εκπνευστικό χρόνο. Εάν οι εκπνευστικοί χρόνοι των σπιρομετρικών δοκιμασιών ποικίλλουν περισσότερο από το 10%, συγκρίσεις της FEF25-75%, πριν και μετά βρογχοδιαστολή είναι δύσκολο να ερμηνευτούν.
Η πρώιμη περαίωση της δοκιμασίας FVC(à498)  μετακινεί το μεσαίο τμήμα του εκπνεόμενου όγκου προς την αρχή της εκπνοής, και, έτσι, τεχνητά αυξάνει την τιμή της FEF25-75%.|μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή|
Η Συμβολή της μεγίστης μεσοεκπνευστικής ροής στην εκτίμηση της αποφράξεως επί άσθματος |απόφραξη επί άσθματος|. Μια εναλλακτική μέθοδος για την αποτίμηση της αποφράξεως επί άσθματος είναι η μέτρηση της μεγίστης μεσοεκπνευστικής ροής, FEF25-75%, η οποία μετρέι ροή σε χαμηλότερους πνευμονικούς όγκους από ότι ο FEV1, ώστε μπορεί να είναι πλέον ευαίσθητος δέικτης αποφράξςως των μικρών αεραγωγών. Μελέτες επί ασθματικών ασθενών υπό υψηλό κίνδυνο, βάσει ατοπικών συμπτωμάτων, έχουν καταλήξει ότι ο δείκτης αυτός είναι ανεκτίμητης αξίας για την αναγνώριση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας. Επίσης στο άσθμα παιδικής ηλικίας που έχει καταστεί ασυμπτωματικό,  ο δείκτης αυτός, FEF25-75%, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος δείκτης υπολειμματικών φυσιολογικών διαταραχών (&). Η κλινική σημασία της FEF25-75% είναι σχετικά περιορισμένη από την έλλειψη αποδεκτών τυποποιημένων τιμών, καθώς αναγνωρίζεται μεγάλη αναλογία ψευδώς θετικών ή αρνητικών τιμών, εάν χρησιμοποιηθεί το όριο 80% ως όριο των προβλεπόμενων τιμών, για την ταξινόμηση του άσθματος (&). Η περιορισμένη διαγνωστική αξία της FEF25-75% οιφείλεται, εν μέρει, σε διακυμάνσεις της διάρκειας της FVC, που μπορεί να υπερβαθεί με αναφορά στο μέγεθος FEV6


[i] Simon, Michael R.; Chinchilli, Vernon M., Phillips, Brenda R., Sorkness, Christine A., Lemanske Jr., Robert F., Szefler, Stanley J., Taussig, Lynn, Bacharier, Leonard B., Morgan, Wayne "Forced expiratory flow between 25% and 75% of vital capacity and FEV1/forced vital capacity ratio in relation to clinical and physiological parameters in asthmatic children with normal FEV1 values". Journal of Allergy and Clinical Immunology 2010· 126 (3): 527–534

[ii] Kreider, Maryl. "Chapter 14.1 Pulmonary Function Testing". ACP Medicine. Decker Intellectual Properties. Retrieved 29 April 201