Σπιρομέτρηση - ορισμοί

σύνοψη

Μέθοδος εκτιμήσεως της συνόλης μηχανικής καταστάσεως των πνευμόνων, του θωρακικού τοιχώματος, και των αναπνευστικών μυών, μέσω μετρήσεως του εκπνεόμενου/εισπνεόμενου αέρα από το επίπεδο της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας (total lung capacity, TLC]), μέχρι το επίπεδο του υπολειπομένου όγκου. Μπορούμε να μετρήσουμε τους όγκους του μετακινούμενου αέρα από και προς τους πνεύμονες ή/και τις ταχύτητες, υπό τις οποίες επιτελείται η μετακίνηση. Η σπιρομέτρηση είναι η πλέον διαδεδομένη δοκιμασία λειτουργικού ελέγχου αναπνοής. Εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλει ο εξεταζόμενος, την αμέριστη συνεργασία του, αλλά η επιτυχής εκτέλεσή της βασίζεται, επίσης στη σαφήνεια των οδηγιών που θα λάβει ο εξεταζόμενεος από τον Ιατρό/τεχνολόγο που διενεργεί την εξέταση (&).  Με τη σπιρομέτρηση ορίζονται τιμές αναφοράς, για κάθε άτομο χωριστά, εκτιμάται η δύσπνοια, αναγνωρίζονται πνευμονοπάθειες, αποτιμάται η έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ως αποτέλεσμα επιπτώσεως μιας οξείας, χρονίας ή παροξύνσεως παθήσεως των πνευμονόων ή εξωπνευμονική, ελέγχεται η απόδοση μιας θεραπείας, διενεργείται ο προεγχειρητικός έλεγχος, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την εκπόνηση κλινικών μελετών και τη διενέργεια ελέγχου επαγγελματικών παθήσεων. 
Στις σχετικές αντενδείξεις συμπεριλαμβάνονται αγνώστου αιτιολογίας αιμόπτυση, ·ο πνευμοθώρακας, η ασταθής στηθάγχη, πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου, θωρακικά, κοιλιακά και εγκεφαλικά ανευρύσματα, πρόσφατες οφθαλμιατρικές επεμβάσεις (αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση, κατά την βίαιη εκπνοή), πρόσφατες κοιλιακές ή θωρακικές επεμβάσεις, και ασθενείς με ιστορικό συγκοπής μετά βαθειά, βίαιη  εκπνοή (όπως επί βηχός). Οι τιμές εμφανίζονται ως συνάρτηση του όγκου προς το χρόνο, της ροής προς το χρόνο ΄ή της ροής προς όγκο, που είναι και η συνηθέστερη απεικόνιση. Ο βίαια εκπνεόμενος όγκος, από το επίπεδο μετά μεγίστη εισπνοή, στο επίπεδο μετά μεγίστη εκπνοή, ονομάζεται "βίαια εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC", Στην προετοιμασία των ασθενών πρέπει να παίρνεται υπόψη η συστηματική λήψη βρογχοδιασταλτικών. Εάν επιλέγεται η διακοπή τους πριν την διενέργεια της δοκιμασίας, προκειμένου να εντοπισθεί η τιμή αναφοράς (: base line measurement) και το μέγιστο αποτέλεσμα της χορηγήσεως βρογχοδιασταλτικών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί εκ των χειρισμών της δοκιμασίας βρογχόσπασμος.

Η διενέργεια της σπιρομετρήσεως δεν είναι ευχερής μέθοδος, καθώς εξαρτάται από την προσπάθεια και την συνεργασία του ασθενούς, ενώ βασίζεται στις κατανοητές, αλλά σαφείς και πλήρεις οδηγίες από τον εξεταστή. Γενικά μετράει τον όγκο αέρος που μπορεί να μετακινηθεί από και προς το πνευμονικό παρέγχυμα, μέσω των αμιγών αεραγωγών και την ταχύτητα (ροή) υπό την οποία συντελείται η μετακίνηση.  Προϋποθέτει τεκμηριωμένη ακρίβεια και ημερολογιακή καταγραφή της βαθμονομήσεως του οργάνου, κοπιώδη και προτυποποιημένη τεχνική διενέργειας της δοκιμασίας, πρότυπες μετρήσεις από το όργανο, επαρκή εκπαίδευση και συχνή επανεκπαίδευση εκείνων που αναμιγνύονται στη διενέργεια και εκείνων που αναλαμβάνουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και, ιδανικά, την ποιοτική εκτίμηση δειγμάτων από το αρχείο των σπιρομετρήσεων. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, συνήθως περιλαμβάνει [α] τη σύγκριση των τιμών των επιμέρους παραμέτρων με προβλεπόμενες τιμέςκαι, [β] την 'ποιοτική' αποτίμηση της μορφολογίας της καμπύλης. Η σύγκριση με προβλεπόμενες τιμές είναι μια, όχι ανεπιφύλακτα αποδεκτή, στατιστική προσέγγιση και ο αιτρός πρέπει να έχει κατανοήσει τη "στατιστική λογική", για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τουλάχιστον αναφορικά με ασθενείς που αποδίδουν οριακές τιμές. Συνήθως, η σπιρομέτρηση επαναλαμβάνεται μετά προσπάθεια βρογχοδιαστολής, είτε με ταχείας δράσεως Β2-διεγέρτες και επανάληψη της δοκιμασίας μετά μικρό διάστημα, ανάλογα με το χρόνο ενάρξεως δράσεως και το χρόνο μέγιστης δράσεως του χρησιμοποιηθέντος βρογχοδιασταλτικού ή με μεθοδική θεραπεία -με βρογχοδιασταλτικά κια αντιφλεγμονώδη- και επάνοδο μετά διάστημα μερικών ημερών. Τέλος, η ποιόττηα της εξετάσεως ελέγχεται με την αποτίμηση της αναπραγωγιμότητάς της, που επιδιώκεται με μερικές παραμέτρους, όπως ο FEV1, η FVC και ο δείκτης Gaensler.     

Κατά συνθήκη, το σπιρόμετρο είναι ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να (χρονο-)μετρήσουμε εισπνεόμενους και εκπνεόμενους όγκους αέρος, που μετακινούνται προς και από τους πνεύμονες.  Από τις μετρήσεις αυτές είναι δυνατή η εκτίμηση (αν και όχι η μέτρηση) της ελαστικότητας και των εμπεριεχομένων αντιστάσεων υπό τις οποίες η μετακίνηση αυτή επιτελείται. Επομένως, η σπιρομέτρηση είναι γραφήματα συναρτήσεων τριών μεταβλητών, του όγκου, της ροής, του χρόνου συνδεομένων ανά δύο μεταξύ τους: καμπύλη "όγκου χρόνου", ροής-όγκου" και "ροής-χρόνου". Στην εικόνα καταχωρείται μια τυπική καμπύλη όγκου χρόνου, και οι επιμέρους παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν σ΄αυτή.
Εικόνα 1. τυπική καμπύλη όγκου-χρόνου. Στην τυπική της μορφή ο αναπνεόμενος όγκος ακολουθείται από μια βαθειά εκπνοή που ακολουθεί βαθυτάτης εισπνοή.
εικόνα 2. αριστερό καρτεσιανό διάγραμμα. καμπύλη όγκου χρόνου, δεξιό διάγραμμα, σπιρομέτρηση, στην οποία ο σταδιακά δυναμικά εκπνεόμενος όγκος αθροίζεται, και καταγράφεται το τελικό αποτέλεσμα. Φυσιολογική σπιρομέτρηση που δείχνει τις μετρήσεις της βίαιης εκνευστικής ζωτικής χωρητικότητας, τον δείκτη FEV1, και τη βίαιη εκνοπή στο μέσαίο ήμισυ της FVC (FEF25-75%). Στο αριστερό γράφημα, απεικονίζεται μια τυπική καταγραφή εκπνευστικού σπιρογραφήματος, από ένα "σφηνοειδές" σπιρόμετρο, στο οποίο ο εκνεόμενος αέρας καταγράφεται, ανοδικά (spirograph).το σχήμα της οποίας είναι αναπαραγώγιμο, για κάθε άτομο, αλλά ποικίλλει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, και την υποκείμενη λειτουργική διαταραχή.
Εικόνα 3. η μέτρηση της ζωτικής χωρητικόττηας, με τη μέθοδων των 'δύο βημάτων'. Στην αρχή μετριέται η πλήρης ειπσνοή, ακολουθεί ήρεμη αναπνοή μερικών κύκλων και έπεται η πλήρης εκπνοή.
Εναλλακτικά, η ροή μπορεί να μετρηθεί είτε ως απόλυτη μέγιστη στιγμιαία τιμή (π.χ., reak expiratory flow rate, PEF) ή ως συνάρτηση όγκου-ροής, με την ανάπτυξη αντίστοιχης καμπύλης.
εικόνα 4. φυσιολογική καμπύλη μεγίστης ροής-όγκου, εισπνευστικό και και εκπνευστικό σκέλος.
Οι μετρήσεις που συνήθως διενεργούνται έχουν ως ακολούθως:
 ζωτική χωρητικότητα, vital capacity, VC), ο μέγιστος όγκος αέρος που μπορεί να εκπνευσθεί, VCe ή να εισπνευσθεί, VCi, είτε με βίαιη, FVC,  ή με αργή, SVC προσπάθεια, από το επίπεδο της βαθύτερης δυνατής εισπνοής (επίπεδο TLC) ή εκπνοής (επίπεδο, RV) . Συνήθως, η εκπνεόμενη και η εισπνεόμενη VC είναι ισότιμες, είτε καταγράφονται με βίαιιη προσπάθεια εισπνοής εκπνοής, είτε με αργή, αλλά διαφέρουν ευρύτατα μεταξύ τους, σε διάφορες παθολογικές εκτροπές του τραχειοβρογχικού δένδρου ή του παρεγχύματος, γεγονός, που αξιοποιείται, για τη διαγνωστική προσέγγιση πνευμονοπαθειών.
1. FEV1 είναι ο μέγιστος βίαια εκπνεόμενος όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο της δοκιμασίας eFVC, και παρέχει μια εκτίμηση "πόσο γρήγορα μπορεί ο πνεύμονας να εκπνεύσει, από το επίπεδο της TLC (ολικής πνευμονικής χωρητικότητας.
2. O δείκτης FEV1/VC (δείκτης Tiffenau) ή  FEV1/FVC, δείκτης (Gaensler) είναι ο FEV1 ως προς το μέτρο της ζωτικής χωρητικότητας, του ατόμου που διενήργησε τη δοκιμασία βίαιης εκπνοής. σημειώνεται ότι ο FEV1 δεν είναι απαραίτητο να παραλαμβάνεται από την ίδια δοκιμασία από την οποία παρελήφθη η FVC. Αποτελεί, έτσι, μέτρο αντικειμενικής συγκρίσεως των ελαστικών ιδιοτήτων του πνεύμονος και των αντιστάσεων ροής στο αγωγό τους σύστημα.
3. FEF25-75% Είναι η μέση βίαια εκνεόμενη ροή, υπό την οποία εκπνέονται τα ενδιάμεσα 50% της FVC. Η παράμετρος αυτή θεωρείται ο πλέον ευαίσθητος δείκτης της φυσιολογικής καταστάσεως των μικρών αεραγωγών, ακόμη πλέον ευαίσθητος του FEV1. Ατυχώς, ο δείκτης FEF25-75% εμφανίζει μεγάλο εύρος φυσιολογικών διακυμάνσεων, είναι λιγότερο αναπαραγώγιμος από τον FEV1 και είναι δύσκολο να ερμηνευτεί, εάν η VC ή η FVC έχουν μειωθεί ή αυξηθεί.
4. H PEF (μεγίστη εκπενευστική ροή, peak expiratory flow) είναι η στιγμιαία μεγίστη εκπνευστική ροή και αυτή συνήθως επιτυγχάνεται πολύ ενωρίς στην βίαιη μέγιστη εκπνευστική προσπάθεια, όταν μόλις το 9-10% της συνολικής FVC έχει εκπνευσθεί ή όταν υπολλείπινται ακόμη αν εκπνευσθούν τα 90% της FVC (: PEF=FEF90).
5. FEF50% και  FEF75% (μέγιστες, βίειες εκπνευστικές ροές στα 50 και 75% της FVC,  forced expiratory flow at 50% or 75% FVC) είναι οι μέγιστες ροές που σημειώνονται όταν έχουν μόλις εκπνευσθεί τα 50% και όταν μόλις έχουν εκπνεσυθεί τα 75% της FVC. ΚΑι οι δύο αυτές παράμετροι, έχουν μεγάλο εύρος φυσιολογικών τιμών, αλλά είναι, συνήθωςαναπαραγώγιμεςκι έτσι, αποτελούν αξιόλογα διαγνωστικά εργαλεία, για σύγκριση της διακυμάνσεως της (παθο)φυσιολογικής καταστάσεως του εξεταζομένου, με την επιφύλαξη, βέβαια, ότι η fVC είναι αναπαραγώγιμη.
6. FVC6 ή FEV6 (βίαια εκνεόμενος όγκος στα 6 πρώτα δευτερόλεπτα, από το επίπεδο της TLC, forced expiratory volume during the first 6 seconds). H FVC6 και ο δείκτης FEV1/FVC6 κερδίζουν δημοφιλία επειδή η διακοπή της εκπνευστικής προσπάθειας μετά τη συμπλήρωση 6 sec συνεχούς βίαιης εκπνοής, είναι λιγότερο απαιτητική για τον εξεταζόμενο και επομένως, ευκολότερο να εκτελεσθεί από ασθενείς με απόφραξη αεραγωγών, και τους ηλικιωμένους και είναι συγκρίσιμη με τη συμβατική FVC και τον δείκτης FEV1/FVC, αντίστοιχα, για τη διάγνωση και τη βαθμονόμηση των αποφρακτικών παθήσεων, μενώ προφυλάσει από τον κίνδυμο επιπλοκών, όπως η συγκοπή (&). Κατά τη διενέργεια μιας πλήρους, από το επίπεδο του υπολειπόμενου όγκου (RV, δεν μπορεί να μετρηθεί με τη σπιρομέτρηση, καθώς δεν εκπνέεται), ο συνολικός χρόνος εκπνοής μπορεί να παραταθεί, μέχρις συμπληρώσεως 6 sec., που είναι απαιτητός για την πλήρη εκπνοή των ασθενών που έχουν απόφραξη των αεραγωγών. Έτσι, η παράμετρος FEV6 που μπορεί να αντικαταστήσει την FVC έχει πρόσφατα δειχτεί ότι είναι προσφορότερη (&, &). Η χρήση του δείκτη FEV1/FEV6, αντί του παραδοσιακού δείκτη FEV1/FVC (Gaensler) ή του δείκτη FEV1/VC (Tiffenau), για την ανίχνευση αποφρακτικού ή περιοριστικού τύπου μειώσεως της ικανότητας αερισμού, μπορεί να διενεργηθεί σε συντομότερο χρόνο και με μικρότερη προσπάθεια (&) κια επιπλέοβν, μιώνει τον κίνδυνο οξέων παρενεργειών, όπως η συγκοπή. Έχει δειχθεί (&) ότι ο δείκτης  FEV1/ FEV6 είναι στον ίδιο βαθμό ισχυρός για την πρόγνωση της επικείμενης διαχρονικής μεταβολής της πνευμονικής λειτουργίας στους αποφρακτικούς ασθενείς και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης για την ανίχνευση μεταξύ των καπνιστών που τελούν υπό υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια απόφραξη (ΧΑΠ) (&) ή, ακόμη, και άσθματος. η μέτρηση της FVC6 έχει προταθεί ως εναλλακτική μέθοδος, έναντι της FEV1/FVC. Στα πλεονεκτήματα της μεθόφδου περιλαμβάνονται η ευκολία της διενέργειας της δοκιμασίας, ο σαφέτσρος ορισμός της περιαώσεως της εξετάσεως, κια ο μικρότερος κίνδυνος προκλήσεως συγκοπικού επεισοδίου, λόγω της υπερπροσπάθειας.  Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ότι οι παράμετροι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σταδιοποίηση του άσθματος, παρ΄όλο ότι η ευαισθησία κια η ειδικότητα του λόγου  FEV1/ FEV6 δεν έχουν, ακόμη, διευκρινιστεί. Σε σχέση με το δέικτη Gaensler ή Info@respi-gam.net. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ [κάνε κλικ]. Δείκτης Tiffenau | Θεματολόγιο Πνευμονολογίας respi-gam.net/node/3270">Tiffenau παραμένει, εν τούτοις, αμφίλεκτος. 
  Η μέθοδος αυτή δέχεται κριτικές, επειδή η ροή μετρά τα 6 sec μπορεί να αφορά  αεραγωγούς από περιοχές ιδιαίτερα προσβεβλημένες,και, επομένω, με πολύ μεγαλύτερες χρονικές σταθερές, που έχουν ιδιαίτερη σημασία και δεν πρέπει να αγνοηθούν.
Όλες οι αναφερόμενες παράμετροι πρέπει να εκδίδονται μετατρεπόμενες στη θερμοκρασία του ασθενούς, υπό συνθήκες κορεσμένου αέρα (BTPS). Εάν οι τιμές δεν έχουν διορθωθεί, ως προς τις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος, τα αποτελέσματα υποεκτιμούν την πραγματική εικόνα του εξεταζόμενου, επειδή όταν ο εξεταζόμενος "φυσήξει" σ΄ένα κρύο σπιρόμετρο (συνθήκες δωματίου, θερμοκρασία 20ºC, ο όγκος που θα καταγράψει η συσκευή θα είναι μικρότερος από τον όγκο που πραγματικά μετακινήθηκε από τους πνεύμονες του εξεταζόμενου. |όρια προσπαθειών |Μέγιστη εισπνευστική ταχύτητα ροής, peak inspiratory flow rate, FIFmax, PIFR |Μέγιστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200|Μεγίστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, peak expiratory flow rate, FEFmax ή PEFR |Μεγίστη Ικανότητα Αναπνοής, maximum breathing capacity|Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%|Μεγίστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75% ή MMFR |Μεγίστη ροή σε κλάσματα της VC, V̇MAX, V̇75%, V̇50%, V̇25% |Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85%|Μέγιστος εθελοντικός αερισμός, maximum voluntary ventilation, MVV|Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25%|Στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή, instantaneous forced expiratory flow rate, FEFx%, FEF25%, FEF50%, και FEF75% |ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΣ |εκ σπιρομετρήσεως επαγόμενος βρογχόσπασμος|
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ. Η καλύτερη και πλέον τρυποποιημένη μέθοδος αποτιμήσεως της αποφράξςως τους αεραγωγούς είναι ο FEV1 ως κλάσμα της ζωτικής χωρητικότητας, μετά ήπια :|δείκτης Tiffenau| ή βίαιη :|δείκτης Gaensler| πλήρη εκπνοή. Ο FEV1 έχει το πλεονέκτημα ότι είναι αντικειμενική μέτρηση, η τιμή της οποίας δεν εξαρτάται (στο μέγιστο μέρος της) βούληση του ασθενούς. Βελτίωση του FEV1 κατά 12% ή 200 ml, μετά θεραπεία με βρογχοδιασταλτικά, δείχνοπυν αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών και είναι συνηγορητικό, αλλά όχι αποεκτικό άσθματος. Η ακριβής μέτρηση απαιτεί τη διακοπή της λήψεως LABA, τουλάχιστον 12 ώρες, πριν τη διενέργεια της δοκιμασίας, και τη λήψη SABA, τουλάχιστον 6 ώρες, πριν. O FEV1 μπορεί να είναι φυσιολογικός ή σχεδόν φυσιολογικός μεταξύ των παροξύνσεων άσθματος και για τον λόγο αυτό, είναι πτωχός δείκτης απαμντήσεως στη θεραπεία, επί ηπίου άσθματος. Η απόλυτη τιμή του εξαρτάται από την FVC -αντανακλά τους μικρούς αεραγωγούς και καθίσταται συγκρίσιμος με άλλες μετρήσεις επί του ιδίου ασθενούς, σε διαφορετικές περιόδους ή μεταξύ διαφορετικών ασθενών.
Εικόνα 4. καμπύλη ροής-όγκου με χαρακτηξριστική μπορφολογία αποφράξεως. Η διερεύνηση του FEV1, επομένως, προϋποθέτει την τυτόχορονη μέτηση της FVC (ή της VC) κι, επί άσθματος, η σχετική μείωση του FEV1 είναι, τυπικλά, μεγαλύτερη, της μειώσεως της FVC, με αποτέλεσμα, ο δείκτης, FEV1/FVC να ευρίσκεται, συνήθως, χαμηλότερος του 70%. Διαμορφώνεται, επίσης, χαρακτηριστική μορφολογία στο εκπνευστικό σκέλος της καμπύλης ροής-όγκου. Επί σοβαρού άσθματος, η δείκτης αυτός που συνήθως μειώνεςται, μπορεί να αυξηθεί, λόγω παγιδεύσεως αέρος, που μειώνει την FVC και αυξάνει τον υπολειπόμενο όγκο. Ο 'φαινόμενος' αυτός περιορισμός, που οφείλεται την δυναμική υπερδιάταση έχει παρατηρηθεί επί άσθματος (&), αλλά οι πνευμονικοί όγκοι που μετριώνται με πληθυσμογραφία, ευρίσκονται, συνήθως φυσιολογικοί ή και αυξημένοι (&).
Η διενέργεια της βίαιης εκπνευστικής προσπάθειας από το επίεπδο της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας, Στα φυσιολογικά άτομα, οι ενδοπνευμoνικοί αργωγοί υφίστανται τάση κατά την μέγιστη εισπνοή που προκαλεί αντανακλαστική βρογχοδιαστολή και απόκλιση της καμπύλης πιέσεως όγκου. Οι μεταβολές αυτές στη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος εισφέρουν, εν γένει, σε παροδική μείωση του τόνου των λείων μυικών ινών (&). Εν τούτοις, μερικοί ασθματικοί εμφανίζουν αντίθετη απόκριση και αναπτύσσουν βρογχόσπασμο κατά την βαθειά εισπνοή. Ο μηχανισμός του εκ της σπιρομετρήσεως επαγόμενου βρογχόσπασμου είναι άγνωστος αλλά υπάρχουν ενδείξεις με τις οποίες υποστηρίζεται η άποψη ότι μπορεί να οφείελται στην επίταση της φέγμονής και της ιστικής αναδιαμορφώσεως των αεραγωγών των ασθματικών (&, &, &).
Η FEF25-75% ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ
Η FEV6 ή FVC6 ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΩΣ ΕΠΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ.
Εκτιμήσεις για την σπιρομέτρηση ως μεθόδου προσυμπτωματικού ελέγχου.

       
 

βιβλιογραφία

1. Pingul EM, de Guia TS, Ayuyao FG. FEV1/FEV6 vs FEV1/FVC in the spirometric diagnosis of airways obstruction among Asians. Chest. 2007;132:491c–2