Σπιρομετρική δοκιμασία, όρια προσπαθειών

Για την αξιοποίηση των δεδομένων από μια σπιρομετρική καμπύλη ροής-όγκου, απατούνται τρεις προσπάθειες. Από την καθημερινή πείρα έχει προκύψει ότι για την αναγώριση τριών αποδεκτών προσπαθειών FVC, απαιτείται ένα σύνολο 8 προσπαθειών. Το όριο των 8 προσπαθειών αναγνωρίζεται ως μέγιστο για την αντοχή των περισσοτέρων εξεταζομένων, στο Εργαστήριο για διενέργεια καμπύλης FVC, χωρίς να προκληθούν προβλήματα απότοκα κοπώσεως ή εκ προσπαθείας βρογχοσπάσμου.