Μέγιστη εισπνευστική ταχύτητα ροής, peak inspiratory flow rate, FIFmax, PIFR

H μεγίστη, στιγμιαία, ταχύτητα ροής, στη διάρκεια της εισπνευστικής φάσεως της δοκιμασίας FVC.