Στιγμιαία βίαη εκπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced expiratory flow rate, V̇max, V̇75%,V̇50%, V̇25%

Η εκπνευστική ταχύτητα ροής που σημειώνεται σε προεντοπισμένο σημείο της καμπύλης της FVC, ειδικότερα, όταν υπολείπονται 75%, 50% ή 25% της FVC να εκπνευσθούν. Η V̇maẋ είναι η μέγιστη ταχύτητα ροής οποτεδήποτε στην  καμπύλη FVC, αλλά συνήθως εννοείται η ροή που καταγράφεται όταν υπολείπεται να εκπνευσθεί το 95% της FVC.