Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25%

Η εισπνευστική ταχύτητα ροής σε προεντοπισμένο σημείο της FIVC ειδικότερα στα 75%, 50%, 25%, της FVC.