Καμπύλη όγκου-χρόνου

 

Η σπιρομετρική καμπύλη όγκου-χρόνου αποτυπώνει τη χρονική εξέλιξη της εκπνοής, σε διαξονικό σύστημα, όπου στην τετμημένη καταγράφεται ο χρόνος και στην τεταγμένη ο όγκος. Ένα γράφημα σαν το περιγραφόμενο ονομάζεται σπιρομέτρηση (à1189).

Στον πίνακα (à627) απεικονίζονται οι παράμετροι της FVC, οι συντμήσεις, οι ορισμοί τους και, ενδεικτικά, οι φυσιολογικές τιμές για άνδρα, ύψους 1.80 m, ηλικίας 20 ετών. Ο προσδιορισμός ροής καθορίζεται από την κλίση της γραμμής μεταξύ δύο σημείων της καμπύλης. Καθετότερη διάταξη της γραμμής κλίσεως παριστά ταχύτερες εκπνευστικές ή εισπνευτικές ροές.

Γενικά οι ταχύτητες ροής είναι μικρότερες για βραχύσωμους, γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα, με εξαίρεση την FEF200-1200 και FEF25%-75%. Οι γυναίκες για το ύψος τους, φαίνεται ότι έχουν καλύτερες τιμές, συγκριτικά με αντιστοιχισμένους καθ΄ηλικία άνδρες. Η FVC φυσιολογικών ατόμων είναι περίπου ίση με την VC που μετριέται σε μια χαλαρή δοκιμασία. Η εντόπιση διαφοράς (FVC<VC) μπορεί να αποκαλύπτει αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ανεπαρκή προσπάθεια από πλευράς εξεταζομένου. Ο FEVt αποτελεί ένδειξη μιας μέσης ταχύτητας ροής που καταγράφηκε στο υπό μελέτη χρονικό διάστημα (1ο, 2ο, 3ο κλπ sec). Μεγαλύτερη τιμή FEVt αντανακλά σε μεγαλύτερες ταχύτητες εκπνευστικής ροής. Στα μεταγενέστερα δευτερόλεπτα αποτυπώνονται οι ταχύτητες ροής δια μέσου περιφερικότερων αεραγωγών.