Δυναμική ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC

H  δυναμική ζωτική χωρητικότητα, FVC, είναι ο όγκος αέρος που εκπνέεται βίαι­α, με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, μετά τη βαθύτερη δυνατή εισπνοή, δηλαδή από το επίπεδο της TLC. Η FVC είναι  εκπνευστική δοκι­μα­σία, εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά, οπότε ονομάζεται μέγιστος εισπνε­ό­με­νος όγκος. Η FVC μετριέται σε l ή ml.

Η FVC μετριέται παραγγέλοντας στον ασθενή να εισπνεύσει όσο βαθύτερα μπο­­ρεί και, ακολούθως, να εκπνεύσει όσο γρήγορα και δυνατά μπορεί, μέσω ενός σπι­ρο­μέτρου ή πνευμοταχογράφου.

Στη δεύτερη περίπτωση η ροή ολοκληρώ­νε­ται, συν­ήθως ψηφιακά, προκειμένου να αποδοθεί ο εκπνεόμενος όγκος:

Ο απο­δι­δό­με­νος όγκος μπορεί να αναγνωσθεί απ΄ ευθείας ή να ιχνοθετηθεί στον κατα­γρα­φέα ενός σπιρομέτρου και αξιολογείται μετά τη μετατροπή του σε συνθήκες BTPS.

Η FVC είναι, φυσιολογικά, ίση με τη VC. Συνήθως, όμως, είναι μειωμένη επί απο­­­φρακτικών συνδρόμων, στα οποία η VC ευρίσκεται πλησιέστερα προς την προβλεπόμενη τιμή της.

Κατά τη διάρ­κεια της βίαιης εκπνοής, επί­σης, οι απο­φρα­κτι­­κές βλάβες των αεραγωγών και η παγίδευση αέ­ρος στην πε­ριφέρεια εκση­μαί­νο­νται περισ­σό­τε­ρο και προ­κα­λούν μείωση της τιμής της παρα­μέ­τρου, συγκρι­τι­κά με  την τιμή της ήπιας, μέγι­στης εκπνοής, δηλαδή της VC.

Τα απο­φρα­­κτικά σύν­δρο­­μα, επομένως, εκφρά­ζο­νται με μείωση της FVC. Ελατ­τω­μένη FVC ευρί­σκε­ται, επιπλέον, στα περι­ο­ριστικά σύνδρομα, όπως επί πνευμονικής ινώ­σεως, πλευ­ριτικής συλλογής, πνευμονικής συμφορήσεως, δυσμορφιών του θωρακικού τοιχώματος κλπ.

Παρ΄όλο ότι η FVC είναι αναπαρα­γώ­γιμη μέτρηση, εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την προσπάθεια που καταβάλλει ο ασθενής και την πρόθεση συνεργασίας.

βλέπε: Δυναμική ζωτική χωρητικότηταμ προβλεπόμενες τιμές