Δείκτης άπνοιας/υπόπνοιας

Ο αριθμός των απνοιών ή των υποπνοιών που παρατηρούνται ανά ώρα κατά τη διάρκεια ύπνου, που συνεπάγονται τουλάχιστον 4% μείωση του αρτηριακού κορεσμού.