Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου

Η εξίσωση Bohr, βασίζεται στο νόμο διατηρήσεως των μαζών, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του νεκρού χώρου (φυσιολογικού à923, 924, 925) κι έχει ως εξής:

 

             VD/VT = (FACO2-FĒCO2)/ FaCO2

η χρησιμότητα της εξισώσεως βασίζεται στην παραδοχή ότι το CO2 που ευρίσκεται μέσα στον εκπνεόμενο αέρα, προέρχεται αποκλειστικά από κυψελίδες με επαρκή αιμάτωση. Ο φυσιολογικός νεκρός χώρος, εξάλλου, δεν εισφέρει CO2 στον εκπνεόμενο όγκο αέρος, καθόσον εκεί δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή αερίων.

Η εξίσωση Bohr μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

VECO2 = (VD X FDCO2 ) + (VA X FACO2) à

  • VECO2= VT X FĒCO2

Δεδομένων των σχέσεων αυτών, ισχύει:

(VD X FDCO2)+(VA X FACO2)= VT X FĒCO2

Η αξία της παραμέτρου FDCO2 είναι ταυτόσιμη με την αξία της FiCO2. Επειδή η FiCO2 είναι φυσιολογικά 0.0003, η τιμή της μπορεί να θεωρηθεί μηδενική. Ως αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί η επόμενη αναλογική σχέση μεταξύ των πνευμονικών όγκων και των σχετικών μερικών συγκεντρώσεων CO2:

VA X FACO2 = VT X FĒCO2

Επειδή ισχύει ότι VA= VT-VD , μπορούμε να κάνουμε τις κάτωθι αντικαταστάσεις:

 (VT-VD) X FACO2 = VT X FĒ̄ CO2. à

    à- (VD  x FACO2)= VT(FĒCO2- FACO2), πολλαπλασιάζοντας και τα δύο σκέλη της εξισώσεως με -1, έχουμε:

 

VD  x FACO2 = VT (FACO2 - FĒCO2)à VD/VT = (FACO2-FĒCO2)/FACO2  ,    {1}

Όπου:

FACO2= η αναλογία του CO2 που προέρχεται από δραστικά αιματούμενες κυψελίδες·

FDCO2=  η αναλογία του CO2 στον αέρα του νεκρού χώρου·

FĒCO2 = η αναλογία του CO2 στο μικτό εκπνεόμενο αέρα που έχει συλλεγεί από τον κατά την ήρεμη αναπνοή·

VA= ο όγκος των δραστικά αιματούμενων κυψελίδων·

VECO2 ο όγκος του CO2 που εμπεριέχεται στον εκπνεόμενο αέρα.

VD =  ο όγκος του φυσιολογικού νεκρού χώρου·

VT­= ο όγκος ήρεμης αναπνοής.

Η (1) μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις, ώστε να καταστεί κλινικά εφαρμόσιμη. Επειδή η συγκέντρωση ενός αερίου σ΄ένα δείγμα είναι ανάλογη της μερικής του πιέσεως τιμές PCO2 μπορούν αν αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες τιμές των συγκεντρώσεων. Επιπλέον, η PACO2 μπορεί να μετρηθεί με περισσότερες από μία μεθόδους. [α] η τιμή της PaCO2 μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίση με την τιμή PΑCO2. [β] εναλλακτικά, οι μετρήσεις της PCO2  στον εκπνεόμενο αέρα που δειγματίζεται προς το τέλος της εκπνοής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της PΑCO2. Αυτός ο τύπος δειγματοληψίας, ονομάζεται τελοεκπνευστική μερική πίεση CO2 (PetCO2). Η τιμή PĒCO2 θεωρείται η μέση εκπνεόμενη PCO2 και βασίζετααι στην  ανάλυση του δείγματος που παραλήφθηκε από έναν μεγάλο όγκο από τον εκπνεόμενο όγκο του ασθενούς, που είχε συλλεγεί σ΄ένα σπιρόμετρο. Με τις προηγούμενες προσαρμογές η {1} μπορεί να ανασυνταχθεί με τη  κλινική της εφαρμογή:

 

    VD/VT=(PΑCO2-PECO2)/PΑCO2

 

Η τιμή PACO2 μπορεί να αντικατασταθεί από την τιμή PaCO2 ή την τιμή PetCO2. Το αποτέλεσμα των υπολογισμών εκφράζεται ως κλάσμα – πχ., 0.35.

 H τιμή VD μπορεί να υπολογιστεί, ως ακολούθως:

 

                                 VD=(PΑCO2-PECO2)/PΑCO2) · VT

 

Νεκρός χώρος φυσιολογικός,
Νεκρός χώρος αύξηση,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικός, VD,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικές τιμές,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, μέτρηση: Μέθοδος Fowler,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, αύξηση,
Νεκρός χώρος φυσιολογικός, προσδιορισμός, μέθοδος Bohr, Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Ανατομικός Νεκρός Χώρος,
νεκρός χώρος/αναπνεόμενος όγκος,
Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου, Μορφομετρία