Νεκρός χώρος αύξηση

 Αν και η οξεία αύξηση του νεκρού χώρου στους πνεύμονες δε μπορεί να αποτιμηθεί με αναφορά στις παραμέτρους από την ΑΑΑΑ, θα μπορούσαν να επιδιωχθούν οι επόμενες εκτιμήσεις:
[1] Οι αυξήσεις του V̇E  δεν αντιστοιχούν απόλυτα στις παρατηρούμενες μεταβολές της PaCO2. Έτσι, ως αίτιο διατηρήσεως υψηλών, σχετικά, PaCO2 , επί ασθενούς με υπεραερισμό, θα μπορούσε να αναγνωρισθεί η εγκατάσταση οξείας αυξήσεως του νεκρού χώρου, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του V̇A , ή ακόμη και τη μείωσή του.
[2] Σε καταστάσεις στις οποίες οι καρδιοπνευμονικές εφεδρείες επαρκούν προς αντιρρόπιση της παθοφυ­σιολογικής διαταραχής, η PaCO2 παραμένει φυσιολογική ή ελαφρά χαμηλότερη της φυσιολογικής, ενώ συνυπάρχουν εμφανείς ενδείξεις αυξήσεως του καρδιαγγειακού έργου (δηλαδή διαπιστώνεται υπέρταση και ταχυκαρδία).
[3] Η ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία θα απολήξει σε ικανοποιητική αύξηση της PaO2 , ενώ η PaCO2 θα υποστεί ελαφρά μείωση ή θα παραμείνει αμετάβλητη, αλλά θα επισημανθεί μικρή μεταβολή στο καταβαλλόμενο έργο αναπνοής, όπως αναγνωρίζεται από τη διατήρηση του υιοθετηθέντος αναπνευστικού ρυθμού, την επιμονή των βοηθητικών αναπνευστικών μυών και την παράταση της δύσπνοιας. Υπάρχει μικρή μεταβολή στο καταβαλλόμενο μυοκαρδιακό έργο, όπως αναγνωρίζεται από τη διατήρηση της αρτηριακής πιέσεως και του καρδιακού ρυθμού.
Στις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις με υποξαιμία, λόγω αύξησεως του νεκρού χώρου, περιλαμβάνονται (α) περιπτώσεις με ταχεία, επιπόλαιη αναπνοή, όπου ο μικρός αναπνεόμενος όγκος δεν επαρκεί για τον ικανοποιητικό αερισμό των κυψελίδων∙ (β) περιπτώσεις με αύξηση του κυψελιδικού νεκρού χώρου, όπως η οξεία πνευμονική εμβολή (δες 12.2.2)∙ (γ) περιπτώσεις με διαταραχές διανομής πνευμονικής αιματώσεως, όπως η κάθε τύπου μείωση της καρδιακής εξωθήσεως και η οξεία πνευμονική υπέρταση∙ και, (δ) περιπτώσεις με υψηλά V/Q, όπως το πνευμονικό εμφύσημα [πιν. 14-4].

Παθολογικές εκτροπές με διαταραχές του νεκρού χώρου ή της διαφυγής αίματος

νεκρός χώρος

διαφυγή αίματος

αύξηση του ανατομικού νεκρού χώρου

 1. ταχεία επιπόλαιη αναπνοή

αύξηση φυσιολογικής διαφυγής

 1. σύμφυτες καρδιοπάθειες
 2. αγγειώματα

αύξηση του κυψελιδικού νεκρού χώρου

 1. πνευμονική εμβολή
 2. μείωση της καρδιακής εξωθήσεως
 3. οξεία πνευμονική υπέρταση

διαφυγή από τα τριχοειδή

 1. οξεία ατελεκτασία
 2. κυψελιδική πλήρωση
 3. πύκνωση

αύξηση δείκτη V̇/Q̇

 1. μηχανικός αερισμός με θετική τελοεκπνευστική πίεση

2. πνευμονικό εμφύσημα

ελάττωση δείκτη V̇/Q̇

 1. υποαερισμός
 2. διαταραχές κατανομής αερισμούδιαταραχές διαχύσεως
βλέπε: Νεκρός χώρος φυσιολογικός,
Νεκρός χώρος αύξηση,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικός, VD,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικές τιμές,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, μέτρηση: Μέθοδος Fowler,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, αύξηση,
Νεκρός χώρος φυσιολογικός, προσδιορισμός, μέθοδος Bohr, Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Ανατομικός Νεκρός Χώρος,
νεκρός χώρος/αναπνεόμενος όγκος,
Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου, Μορφομετρία