Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών

Ανατομικός νεκρός χώρος

Αύξηση

-παθήσεις που προκαλούν καταστροφή ή διάραση των βρογχικών τοιχωμάτων (πχ., βρογχεκτασίες)·

-αναπνοή σε επίπεδο υψηλότερο της FRC ή με μεγαλύτερους εισπνευστικούς όγκους (πχ., παγίδευση αέρος/υπερδιάταση)

-βρογχοδιασταλτικοί παράγοντες.

μείωση

Παθήσεις που προκαλούν βρογχόσπασμο (πχ., άσθμα) ή βρογχοστένωση (πχ., εμφύσημα)

-βρογχοσπαστικοί παράγοντες

Κυψελιδικός νεκρός χώρος

Αύξηση

-πνευμονική εμβολή

-οξεία πνευμονική υπέρταση

 

Περίσσεια αερισμού σε σχέση με την αιμάτωση

αύξηση

Καταστροφή των κυψελιδικών τοιχωμάτων (πχ., πνευμονικό εμφύσημα)

 επιστροφή