Νεκρός χώρος φυσιολογικός, προσδιορισμός, μέθοδος Bohr