Νεκρός χώρος, φυσιολογικές τιμές

  Η φυσιολογική τιμή του V‘Α   κυμαίνεται μεταξύ 4-5  l/min, αλλά παρατη­ρού­νται ευρείες αποκλίσεις μεταξύ υγιών ατόμων. Για την αποτίμηση του V‘Α  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο προηγούμενα αναφερόμενες  μέθοδοι, αλλά η δεύτερη μέθοδος, [μέτρηση του εκπνεόμενου CO2 ] είναι περισσότερο ακριβής, συγκριτικά με την πρώτη μέθοδο, στην οποία μετριέται ο ανατομικός νεκρός χώρος, μάλλον, παρά ο φυσιολογικός νεκρός χώρος, που παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες, αναφορικά με τη λειτουργική κατάσταση των πνευμόνων. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων καθίσταται εμφανέστερη σε καταστάσεις με εκσημασμένη απόκλιση της σχέσεως αερισμού/αιματώσεως. Η επάρκεια  του V‘Α  αποτιμάται μόνο με ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος.

βλέπε: Νεκρός χώρος φυσιολογικός,
Νεκρός χώρος αύξηση,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικός, VD,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικές τιμές,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, μέτρηση: Μέθοδος Fowler,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, αύξηση,
Νεκρός χώρος φυσιολογικός, προσδιορισμός, μέθοδος Bohr, Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Ανατομικός Νεκρός Χώρος,
νεκρός χώρος/αναπνεόμενος όγκος,
Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου, Μορφομετρία