Νεκρός χώρος φυσιολογικός

Ο συνολικός όγκος του νεκρού χώρου στους πνεύμονες. Είναι άθροισμα ανατομικού και κυψελιδικού νεκρού χώρου. Αναφέρεται, επίσης, και ως λειτουργικός νεκρός χώρος. Η τιμή του προσεγγίζεται με την κατά Enghoff τροποποίησης της εξισώσεως Bohr.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ = Ο όγκος των αερίων
της αγωγού ζώνης
ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ = Ο όγκος των αερίων
στις κυψελίδες που δεν αιματώνονται
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ = Το άθροισμα των
δύο. Σε όρθια θέση,για το μέσο ενήλικα, ο νεκρός χώρος
είναι περίπου 150 ml (2ml/kg) και ανατομικός σχεδόν στο
σύνολό του.

βλέπε: Νεκρός χώρος φυσιολογικός,
Νεκρός χώρος αύξηση,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικός, VD,
Νεκρός χώρος, φυσιολογικές τιμές,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, μέτρηση: Μέθοδος Fowler,
Νεκρός χώρος, παράγοντες μεταβολών,
Νεκρός χώρος, αύξηση,
Νεκρός χώρος φυσιολογικός, προσδιορισμός, μέθοδος Bohr, Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Νεκρός χώρος, κυψελιδικός, VD,A,
Ανατομικός Νεκρός Χώρος,
νεκρός χώρος/αναπνεόμενος όγκος,
Αεραγωγοί, νεκρός χώρος,
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου, Μορφομετρία