Ικανότητα αερισμού, μείωση αποφρακτικού τύπου

|περιοριστικού τυπου μείωση της ικανότητας αερισμού | μηχανική αναπνοή|

η ερμηνευτική σημασία και ενδεικτικές τιμές -για άνδρα, ύψους 1.80 m, ηλικίας 20 ετών- της FVC και των κλασμάτων της

παράμετρος

διαγνωστική σημασία

FVC , FIVC

5.0 L, 5.0 L

σχετίζεται ευθέως με μεταβολές της ικανότητας αερισμού. για τη διαφοροποίηση παθολογικών εκτροπών του αερισμού, συνδυάζεται με τις επόμενες παραμέτρους

PEFR, 9.10 L

σχετίζεται με διαταραχές στους μεγάλους, ανώτερους αεραγωγούς. Εξαρτάται, απόλυτα από την προσπάθεια, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του άσθματος και την απόδοση της βρογχοδιασταλτικής θεραπείας.

FEV0.5, FEV1, FEF200-1200

3.10 L, 4.20 L, 8.790 L/SEC

σχετίζονται με ταχύτητες ροής και παθολογικές εκτροπές στους μεγάλους αεραγωγούς· κατά μεγάλο τους μέρος εξαρτώνται από την προσπάθεια·

FEV2, FEF25-75%

4.60 L, 5.20 L/SEC

σχετίζονται με ταχύτητες ροής και παθολογικές εκτροπές στους μικρότερους βρόγχους και μεγαλύτερα βρογχιόλια. Εξακολουθούν σε ένα βαθμό να εξαρτώνται από την προσπάθεια.

FEV3 FEF75-85%

4.90L, 1.70 L/SEC

σχετίζονται με ροές και παθολογικές εκτροπές στα μικρά βρογχιόλια. Εξαρτώνται ελάχιστα ή καθόλου από την προσπάθεια.

FEV1%, FEV2%, FEV3%

77-85%, 94%, 97%

σχετίζονται με αλλαγές τόσο στις ροές, όσο και στους πνευμονικούς όγκους. Γενικά, αντίθετα αποτελέσματα αναδεικνύονται μεταξύ αποφρακτικών και περιοριστικών συνδρόμων.

FEF25%, 8.30 L/sec

σχετίζονται με ροές στις αντίστοιχες γενεές του τραχειοβρογχικού δένδρου

FEF50%, 5.70 L/sec

FEF75%, 3.20 L/sec

FIF25-75%, 7.70L/sec

μέσος όρος ροών στους μεγάλους αεραγωγούς

Τα αποφρακτικά σύνδρομα, γενικά, προκαλούν μείωση των περισσοτέρων παραμέτρων που μετριούνται κατά τη δοκιμασία FVC (à498). Οι μειώσεις οφείλονται στις συνθήκες περιορισμού της ροής που εγκαθιστά το αποφρακτικό νόσημα, ενώ μειώσεις της FVC, εάν παρατηρηθεί, μπορεί να έχουν ως υποκείμενο αίτιο την παγίδευση αέρος. Οι συνέπειες της παγιδεύσεως αέρος είναι έκδηλες επί της βίαιης εκπνοής. Οι μειώσεις της εκπνευστικής ροής σχετίζονται με τη θέση της αποφράξεως. Οι επιδράσεις της "παγιδεύσεως αέρος" είναι πλέον έκδηλες στη βίαιη εκπνοή, όταν εμφανίζονται τα επακόλουθα της "δυναμικής συμπιέσεως". Οι μειώσεις της ταχύτητας ροής εξαρτώνται, κυρίως, από τη θέση της αποφράξεως. Οι ροές που μετριούνται στα πρώιμα στάδια της δοκιμασίας FVC επηρεάζονται, κυρίως, από αποφράξεις στους κεντρικότερους αεραγωγούς· ενώ εκείνες που μετριούνται όψιμα, από αποφράξεις στους περιφερικούς αεραγωγούς και μπορεί να παραμείνουν φυσιολογικές σε άτομα με κεντρικής απόφραξη. Επί νόσου των μικρών αεραγωγών επηρεάζονται οι δείκτες ροής που καταγράφονται όψιμα στη δοκιμασία FVC, όπως η FEF25-75%, η FEF75-85% (V̇max 25).
 Μηχανικός αερισμός. Οι αποφρακτικού τύπου πνευμονοπάθειες χαρακτηρίζονται από μιωση της (εκπνευστικής) ροής. Οι αντιστάσεις ροής στους αεραγωγούς έχουν ως αποτέλεσμα μείωση της ροής αέρος δια των αεραγωγών. Για τη διατήρηση επαρκούς ροής πρέπει να αυξηθεί η πίεση, που συνεπαγέται αύξηση του έργου αναπνοής. Χαρακτηριστικά απραδείγματα είναι το πνευμονικό εμφύσημα, η χρονία βρογχίτις (ΧΑΠ) και το άσθμα. Επί ΧΑΠ, η απώλεια της κυψελιδικής επιφάνειας απολήγει σε μείωση των ελαστικών ιδιοτήτων του πνεύμονος, π[ου συνεπάγεται ααύξηση της FRC. Το αναπνευστικό σύστημα τελεί σε μηχανικό μειονέκτημα επειδή το διάφραγμα έχει μετακινηθεί κατιόντως, και ο θώρακας είναι υπερδιατεταμένος, κι έτσι απαιτείταιπρόσθετο έργο, προκειμένου νμα ολοκληρωθεί η εκπνοή. Η εκπνοή είναι ενεργητική και παρατηρείται πρώιμη σύγκλειση των αεραγωγών, και εισφέρει στον περιορισμό της ροής και σε περαιτέρω υπερδιάταση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ή αύξηση του έργου αναπνοής Η κατακράτηση εκκρίσεων και ο βρογχόσπασμος εθσφέρουν, επίσης, στηνεπιδείνωση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής.
Επί άσθματος, ο κύριος συντελεστής του περιορισμού της ροής είναι ολι αντιστάσεις ροής στους αεραγωγούς, δυτεροπαθών στον σπασμό των λείων μυϊκών ινών κια, ως ένα βαθμό, στα βύσματα παθολογικής συστάσεως πτυέλων. Ο βρογχόσπασμος δυσχεραίνει  την εκπνοή και απολήγει σε υπερδιάταση των πνευμόνων ιδιαίτερα, σε συνθήκες μηχανικού αερισμού. Η δυναμική αυτή υπερδιάταση ή autοPEEP σε συνθήκες μηχανικού αερισμού, μπορεί να απολήξεισ ε πνευμοθώρακα, και υπόταση, και πρέπει να αποφευχθεί.