ταλαντοσιμετρικός έλεγχος αναπνοής

 Για τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος είναι εύλογη η αναγνώριση των χαρακτηριστικών συχνότητας των αεραγωγών, των πνευμόνων και του θωρακικού τοιχώματος, η μέτρηση των οποίων έχει επιχειρηθεί ως απόκριση δυνάμεως-ταχύτητας, προς μια γεννήτρια ημιτονοειδών κυμάτων συχνόττηας μεταξύ 1-35 κύκλους/δευτερόλεπτο (►). Η δυναμική ταλαντοσιμετρία ενδείκνυται ως διαγνωστική μέθοδος για την αξιόπιστη ανάλυση της ήρεμης αναπνοής, σε φυσιολογικές ή παθολογικές συνθήκες. Επειδή η ταλαντοσιμετρία διενεργείται χωρίς την προϋπόθεση λειτουργίας κλείστρου, έναντι του οποίου ο εξεταζόμενος επχειρεί την εισπνοή του, και χωρίς να υποχρεώνεται σε διενέργεια βίαιςη μέγιοστης αναπνοής, δεν αναμένεται ότι η τεχνική των δυναμικών ταλαντώσεων μπορεί να επηρεάζει τον μυϊκό τόνο (&).
Οι εξαναγκασμένες ταλαντώσεις είναι μη παρεμβατική δοκιμασία λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής. Επομένως, η κλινική χρησιμότητα μπορεί να είναι ιδαίτερα σημαντική σε ακραίες ηλικίες, όπως στα παιδιά και τους πολύ ηλικιωμένους,, καθως ο βαθμός συμμορφώσεως και συνεργασίας -που απαιτείται για την εκτέλεση σπιρομετρήσεως- στις ηλικίες αυτές είναι μειωμένος, λόγω φυσικών ή νοητικών προβλημάτων.
Οι συμβατικές δοκιμασίες ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας παρέχουν μετρήσεις, που παραλαμβάνονται κατά τη διάρκεια ειδικών αναπνευστικών προτύπων που μετέρχεται ο εξεταζόμενος. Αντίθετα, μ ετη τεχνική των δυναμικών ταλαντώσεων προσδιορίζονται παράμετροι της μηχανικής του αναπνευστικού συστήαμτος κατά τη διάρκεια αυτόματης αναπνοής. Με την τεχνική των δυναμικών ταλαντώσεων, τα σήματα της εξωτερικά εφασρμοσμένης πιέσεως και η ροή που η πίεση αυτή παράγει, χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των αεραγωγών, του πνεύμονος, του θωρακικού τοιχώματος. Η σχέσεις πιέσεως - ροής είναι εντελώς διαφορετικές από τις παρατηρούμενες ε3πί φυσιολογικής αναπνοής, έτσι, ώστε τα αποτελέσματα των τεχνικών δυναμικής ταλαντώσεως είναι, κατά το μέγιστο μέρος τους, ανεξάρτητα από το υποκείμενο πρότυπο αναπνοής. Επομένως, η ταλαντοσιομετρία ελαχιστοποιεί την απαραίτητη συνδρομή του εξεταζομένου που αναγκαιοί στιςσυμβατικές τεχνικές (σπιρομέτρηση) και απαιτεί μόνο παθητική συνεργασία, δηλαδή τη διατήρηση αεροστεγή περίσφιγξη των χειλέων γύρο από το επιστόμιο της συσκευής και ήρεμη αναπνοή, μέσω της συσκευής, με ρινοπίεστρο, που αποφράσεει τους ρώθωνες.
αντιπροσωπευτικά γραφήματα εξαναγακσμένης (δυναμικής) ταλαντοσιομετρίας και σπιρομετρήσεως επί υγιών και ασθενών με αποφρακτικού (εγγύς ή άπω απόφραξη) και περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού. Απεικονίζονται ίχνη αντιστάσεων και επαγωγής (reactance), προς σύγκριση με κλασικές καμπύλες ροής-όγκου σε αντίστοιχα νοσογραφικά πρότυπα ().

Η εξαναγκασμένη ταλαντοσιμετρία είναι μη παρεμαβτική μέθοδος εκτιμήσεως της αναπνευστικής λειτουργίας, δεν απαιτεί ιδιαίτερες "μανούβρες" από τον εξεταζόμενο και είναι κατάλληλη για έλεγχο σε μη ευχερώς συμμορφούμενα άτομα ή σε μικρά παιδιά ().
Η ταλαντοσιμετρία εξωθήσεως (impulse oscillometry) συμπληρώνει τα σπιρομετρικά δεδομένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που η σπιρομέτρηση δεν είναι εφικτή ή αποδεκτή ή στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου. Η βασική της αρχή είναι η μέτρηση της σχέσεως μεταξύ των κυγιοα το αρακτηρισμό των αεραγωγών, ματομορφών πιέσεως που εφαρμόζονται εξωτερικώς, στο αναπνευστικό σύστημα και της επακόλουθης αναπνευστικής ροής.

 Εικόνα 1.
Με την ταλαντοσιμετρία παρέχονται μετρήσεις, ανάλογες με τις μετρήσεις που παρεχει η πληθυσμογραφία, όπως οι αντιστάσεις.
 
Η δυναμική ταλαντοσιομετρία είναι, σχεδόν, ανεξάρτητη της θελήσεως και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη παιδιών ή υπερηλίκων ή σε μη συμμορφούμενους ασθενείς. Ενδείκνυται για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας και τη διαφοροποίηση της ποικιλίας των εκτροπών της. Εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία στην απόφραξη, και έχει την ικανότητα διακρίσεως της αποφράξεως των ανώτερων από τις κατώτερες αναπνευστικές οδούς. Ενδείκνυται, επίσης, για τη διάκριση της περιοριστικού τύπου μειώσεως της ικανότητας αερισμού των πνευμόνων, αν και για τις παθήσεις αυτές, υπάρχει βαθμός περιορισμού, καθώς διακρίνει μόνο εξελιγμένες περιπτώσεις. Περαιτέρω διάκριση μεταξύ περιφερικής αποφράξεως και περιφερικού περιορισμού γίνεται μόνο με αναφορά στη VC ή στον RV.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας απαιτείται η διενέργεια ήρεμης αναπνοής, επί 30-60 secs, και πρόκειται για δοκιμασία, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή προσπάθειας. Η τεχνική αυτή δεν προϋποθέτει, κλείστρα, όπως η μέτρηση μέσω πληθυσμογράφου, ούτε βαλβίδες, ούτε θάλαμος, ούτε αέριοι δείκτες ή βαθμονομικά αέρια.
Ο ασθενής αναπνέει ήρεμα, δεν απαιτείται να κάνει "βίαιη εισπνοή/εκπνοή" ούτε να κρατήσει την αναπνοή του, ούτε να εκτελέσει MVV. Είναι επομένως απλή μέθοδος, "παθητικής" συνεργασίας, που διενεργείται με ελάχιστες οδηγίες, εύκολα εκτελεστές. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς μπορούν να εξετασθούν. Παρέχονται συμπληρωματικές και διαφοροδιαγνωστικές πληροφορίες.
Στον Ιατρό διατίθενται περισσότερες πληροφορίες, από τη μελέτη της ήρεμης αναπνοής, καθώς στην ταλαντοσιομετρία ενσωματώνονται διακριτικές και συμπερασματικές πληροφορίες.Με την ταλαντοσιμετρία αναγμωρίζονται μικρές διαφορές στη εγκάρσια διάμετρο των αεραγωγών, καθώς μετράει τις αντιστάσεις απ΄ευθείας και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σε άλλες δοκιμασίες, όπως η σπιρομέτρηση και η ικανότητα διαχύσεως.
Με τη ταλαντοσιομετρία εκτιμάται ο βαθμός ανικανότητας, και λεμβάνονται μετρήσεις ισότιμες με τη μέτρηση της ελαστικόττηας και των πνευμονικών όγκων, ενώ παρέχονται ενδείξεις βρογχικής αστάθειεας (π.χ., ατελεκτασίας).
διαφορική διάγνωση.
1.κεντρικοί αεραγωγοί ⇒
  υπεραπαντητικότητα, όπως επί άσθματος.
2. περιφερικοί αεραγωγοί ⇒ αναγνωρίζονται εκτροπές στους μικρούς αεραγωγούς, και αναγνώριση του περιρισμού εκπνευστικής ροής, όπως επί ΧΑΠ.
Με την τεχνική των ταλαντώσεων απαιτείται η μέτρηση δύο μόνον παραμέτρων:
1. των αντιστάσεων των αεραγωγών
2. και της πνευμονικής αντιδραστικότητας |μεθοδολογία της ταλαντοσιομετρίας | σύστημα εξαναγκασμένης ταλαντοσιομετρίας
Εικόνα 2. Σχηματική ααπεικόνιση των IOS επί της συχνότητας τωνη ταλαντώσεων συμπεριλαμβανομένων R5, R20, Fres, X5 και AX (βλέπε: Relating small airways to asthma control using impulse oscillometry in children). Η  δοκιμασία των ταλαντώσεων εξωθήσεως (Impulse oscillometry, IOS) είναι μορφή εξαναγκασμένης ταλαντοσιομετρίας, που αποτελεί μη παρεμβατική τεχνική, για τον χαρακτηρισμό των αεραγωγών, στους οποίους εφαρμόζονται δονητικές πιέσεις, μέσω σταθερών τετράγωνων κυμάτων 5-20 Hz, κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής, για τη μέτρηση των αντιστάσεων ροής, ως ενέργεια που απαιτείται για την διάδοση  ενός κύματος πιέσεως δια των αεραγωγών, και την αντίδραση που αναφαίνεται με την ελαστική επαναφορά των πνευμόνων έναντι αυτής της κυματική πιέσεως.  .