Ικανότητα μεταφοράς Ο2

Κάθε γραμμάριο αιμοσφαιρίνης μπορεί να συνδέσει 1.34 ml Ο2. Φυσιολογικά, το αίμα περιέχει 15 grHb /100 ml αίματος. Επομένως, η ικανότητα μεταφοράς της Hb είναι 15 Χ 1.34 =20 ml Ο2 /100 ml αίματος. Σημειώνεται ότι τόσο η ικανότητα μεταφοράς Ο2, όσο και η περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα εξαρτάται από τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης και εκφράζεται ως όγκος Ο2 ανά μονάδα όγκου αίματος (vol%).  Ο κορεσμός Hb, SαΟ2 και η περιεκτικότητα Ο2 δεν είναι ταυτόσημες έννοιες και δεν μπορεί η μια να αντικαταστήσει την άλλη. Π.χ., δύο ασθενείς μπορεί να έχουν τον ίδιο κορεσμό, αλλά διαφορετική περιεκτικότητα Ο2, επειδή ο ένας έχει αναιμία και, επομένως, λιγότερη Hb.