Η διάχυση CO δια της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί με το μέτρο της αγωγιμότητας της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, που είναι το αντίστροφο των παρεμβαλλομένων αντιστάσεων (αγωγιμότητα=1/αντιστάσεις) στη ροή του ιχνοστοιχείου, CΟ. Η οδηγούσα πίεση για τη ροή (διάχυση) είναι η διαφορά μερικής πιέσεως μεταξύ της συγκεντρώσεως του ιχνοστοιχείου στις κυψελίδες και στο τριχοειδικό αίμα. Η μερική πίεση του CO στο τριχοειδικό αίμα θεωρείται 0, αλλά με το κάπνισμα μπορεί να συγκεντρώνεται CO στο αίμα, που διαμορφώνει μερική πίεση μεγαλύτερη. Aν, γι αυτόν ή άλλους λόγους,