Μεγίστη ροή στα 25% VC, προβλεπόμενες τιμές

Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται εξισώσεις προσεγγίσεως για την V̇25%fvc.

Bass                        1973    M         -0.024A+0.613BSA+1.61         0.71     0.42

Cherniack   1972    M         1.41H-0.041A+1.98     -           -

Knudson      1976    M         4.4H-0.012A-4.14        1.02     0.41

Quanjer      1977    M         1.87H-0.041A+0.05     0.59     0.59

Quanjer      1977    M         1.22H-0.041A+1.03     0.55     0.65

Quanjer      1977    M         1.21H-0.040A+0.93     0.52     0.65

Schoenberg            1978    M         1.31H-0.013AH+0.00014A2-0.31        0.24     0.65

Bass                        1973    F          -0.023A+2.59   0.58     0.50

Cherniack   1972    F          0.92H-0.035A+2.22     -           -

Knudson      1976    F          -0.014A+3.04   0.93     0.28

Quanjer      1977    F          0.79H-0.036A+1.59     0.47     0.65

Quanjer      1977    F          1.08H-0.034A+0.98     0.46     0.65

Quanjer      1977    F          1.42H-0.034A+0.41     0.46     0.64

Όπου Μ=άνδρας, F= γυναίκα, Α=ηλικία Υ=ύψος σε m, BSA= επιφάνεια σώματος (à12)

 

επιστροφή