Μεγίστη ροή στα 50% VC, προβλεπόμενες τιμές

Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται εξισώσεις προσεγγίσεως της V̇50% FVC

Bass                        1973    M         -4.21H-0.038A+2.35BSA+9.45 1.34     0.38

Cherniack   1972    M         2.57H-0.03A+2.4         -           -

Knudson      1976    M         6.9H-0.015A-5.4          1.42     0.34

Quanjer      1977    M         3.49H-0.043A-0.74      1.10     0.45

Quanjer      1977    M         2.8H-0.058A+1.54       1.20     0.50

Quanjer      1977    M         3.14H-0.061A+0.93     1.20     0.51

Schoenberg            1978    M         1.96H+0.046A-0.031AH-1.02  0.26     0.50

Bass                        1973    F          -0.029A+5.37   1.10     0.37

Cherniack   1972    F          2.45H-0.023A+1.43     -           -

Knudson      1976    F          3.5H-0.013A-0.44        1.22     0.32

Quanjer      1977    F          1.36H-0.048A+3.43     1.01     0.47

Quanjer      1977    F          1.72H-0.043A+2.55     0.97     0.46

Quanjer      1977    F          1.73H-0.040A+2.39     0.92     0.43

Όπου Μ=άνδρας, F= γυναίκα, Α=ηλικία Υ=ύψος σε m, BSA= επιφάνεια σώματος

 

επιστροφή