Μεταβολή ροής στα 50% της ζωτικής χωρητικότητας, change in flow rate, in 50% of vital capacity, ΔV̇max 50٠

δες σπιρομετρία χαμηλή ςπυκνότητας