Μακροφάγα παραμυελικά

 Τα κΜ μεταναστεύουν στις παραμυελικές περιοχές των επιχωρίων λεμφαδένων και όχι στο φλοιό των λεμφαδένων, όπως συμ­βαί­νει με τα μακροφάγα άλλων περιοχών του σώματος[i], όπου μετατρέπονται σε “επιδεικτικά αντιγόνων κύτταρα”. Τα μεταφερόμενα αντιγόνα διεγείρουν τους κατάλληλους κλώνους Τ-λεμφοκυττάρων, μέσα στους επιχώριους λεμ­φα­δένες[ii]. Συμπυκνούμενες βιβλιογραφικές πληροφορίες συνηγορούν, γενικά, ότι τα κΜ δρουν μάλλον ως καταστολείς της δραστηριότητας των Τ-κυττάρων, αντίθετα με τα μακροφάγα των αεραγωγών και του διαμέσου ιστού, τα οποία επάγουν τα Τ-κύτταρα. Τα τελευταία κύτταρα εμφανίζουν χαρακτηριστικά δηλωτικά της διεγέρσεως των Τ-λεμφοκυττάρων, δηλαδή πλέον εκτεταμένη έκφραση των κλάσεως ΙΙ αντιγόνων στο MHC (à861) και μεγαλύτερη παραγωγή ιντερλευκίνης Ι (IL-I, à84)[iii]. Ακολούθως, οι απελευθερούμενες κιτοκίνες[iv] των επιτοπίων Τ-κυττάρων, καθώς επίσης και πληθώρα άλλων μεσολαβητών, όπως η ιντερφερόνη-γ, οι ιντερλευκίνες 3 και 4, και ο Gm-CSF ενεργοποιούν τα κΜ και επάγουν τη βακτηριοκτόνο δράση τους.

 

επιστροφή

 

[i] trhepen, Claasen, Hoeben: Migration of alveolar macrophages from alveolar spaces to paracortical T cell area of the draining lymph nodes Adv Exp Med Biol 1993· 329:305-310

[ii] Thepen, T., Kraul, G., Holt, P., G.: The role of alveolar macrophage in regulation of lung inflamation Am NY Acad Sci 1994· 725:200-206

[iii] Poulter, L., W.: Pulmonary macrophages. In: Stockley, R (ed.): Pulmnonary defences. Willey, England, 1997

[iv] Kefley, J.: Cytokines of the lung (state of the art). Am Rev Respir Dis 199O· 141:765-788