Μεταβολική δραστηριότητα του πνεύμονος

μεταβολική, μη αναπνευστική δραστηριότητα του πνεύμονος

import_contacts$1. μεταβολή του pH του αίματος, επιβάλλωντας μεταβολές στην μερική πίεση του CO2.
2. διήθηση μικρών θρόμβων αίματος που σχηματίζονται στις φλέβες.
3. Διήθηση μικρών φυσαλίδων αερίων που σχηματίζονται στις φλέβες, όπως εκείνες που σχηματίζονται κατά την αποσυμπίεση στους δύτες.
4.Μεταβολισμός πολλών βιοδραστικών ουσιών, όπως η δρανοποίηση της αδρεναλίνης, η ενεργοποίηση της αδρανούς αγγειοτασίνης Ι, σε ενεργό αγγειοτασίνη ΙΙ, μέσω δράσεως του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, που παράγεται στα πνευμονικά ενδοθήλια ή φαρμάκων. (Η ενδογενής και εξωγενής μεταβολική δραστηριότητα του Πνεύμονος. Μαθιουδάκης Ελλην. Πνευμονολογική Επιθεώρηση
5. Παραγωγή ηπαρίνης.
6. Λειτουργεί ως αντικραδασμικό για την καρδιά.
7. Η ανοσοσφαιρίνη Α εκκρίνεται στις βρογχικές εκκρίσεις και ασκεί προστατευτική δράση, έναντι των λοιμώξεων.
8. Συντηρεί στείρο περιβάλλον, εκκρίνοντας βλέννη, που διαθέτει ποικιλία αντιμικροβιακών συστατικών, όπως οι γλυκοπρωτεΐνες, π.χ., μουσίνες, λακτοφερρίνη, λυσοζύμη, γαλακτοπεροξειδάση, διπλή οξειδάση 2, πρωτεΐνες που παράγουν υπεροξείδιο του Η2, που χρησιμεύει για την ενδογενή σύνθεση του υποθειοκυανικού, με δραστική αντιμικροβιακή δράση. Η λειτουργία αυτή ελλείπει από τους πάσχοντες από κυστική ίνωση (Moskwa P, Lorentzen D, Excoffon KJ, et al. (January 2007). "A Novel Host Defense System of Airways Is Defective in Cystic Fibrosis". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 175 (2): 174–83. doi:10.1164/rccm.200607-1029OC. PMC 2720149. PMID 17082494).
9. η βλεννοκροσσωτή συσκευή αποτελεί έναν σημαντικό αμυντικό παράγοντα έναντι αερογενών λόιμώξεων.Τα επιμερισμένα σωματίδια και βακτήρια  που παρασύρρονται με τον εισπνεόμενο αέρα ακινητοποιούνται στο στρώμα βλέννης στην επιφάνεια του βλεννογόνου, πάνω από τους κροσσούς, που με τη μετάχρονη, ρυθμική κίνηση τα ωθούν προς τον στοματοφάρυγγα, από όπου αποβάλλoνται, με απόχρεμψη ή καταπίνονται.
10. παρέχει ροή αέρος για τη δόνηση της γλωττίδας και την παραγγή φωνήσεως.
11. Οι πνεύμονες αποτελούν αποθήκη αίματος και Ο2. Ο όγκος αίματος στους πνεύμονες είναι περίπου 450 ml, κατά μέσο όρο, περίπου 9% της συνολικής ποσότητας αίματος, που διακινείται στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να κυμανθεί σε όρια από το μισό, μέχρι το διπλάσιο, έτσι, που μπορεί να διατεθεί αίμα από τους πνεύμονες στη συστηματική κυκλοφορία, σε περιπτώσεις αιμορραγιών. O όγκος της FRC, επιπλέον, είναι αέρας που εμπεριέχει Ο2, εισφέροντας στις αποθήκες Ο2.
12. Ο πνεύμονας εισφέρει στην επιδιόρθωση και την αναγέννηση άλλων οργάνων κατά ενδοκρινικό τρόπο, μέσω παραγωγής ηπατοκυτταρικού αυξητικού παράγοντος, ΑΗΠ

 

 

Μη αναπνευστική λειτουργία της πνευμονικής κυκλοφορίας -διήθηση. Συγκρίματα συστατικά αίματος και και έμβολα διαφόρων τύπων (π.χ., λίπους, αέρος, και επιμερισμένης ύλης) μεταφερόμενα με τον φλεβικό άξονα της συστηματικής κυκλοφορίας υφίστανται διήθηση, διάλυση, ή εκολπώνονται από τα κύτταρα του πνευμονικού τριχοειδικού δικτύου. Η λειτουργία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εγκεφλική, στεφανιαία και άλλα συστημικά αγγειακά δίκτυα. Οι μικρές, δυνητικά ισχαιμικές, περιοχές που μπορεί να προκύψουν, ως αποτέλεσμα ενσφηνώσεως μεγαλύτερων εμβόλων μπορεί να λαμβάνουν περιορισμένη αμάτωση από τη βρογχική κυκλοφορία, μέσω βρογχοπνευμονικών αναστομόσεων, και μπορεί να εκτίθενται σε οξυγονωμένο αίμα από το πνευμονικό φλεβικό δίκτυο που πλαγιοκοπεί τις αποφραγμένες περιοχές, επί μεταβολών της ήρεμης αναπνοής. Έτσι, οι πνεύμονες (και οι κυψελίδες τους) προστατεύονται από ισχαιμικές βλάβες, μέχρις ότου λυθεί ο θρόμβος, επανασυρραγγοποιηθεί και αποκατασταθεί η ροή. Μεγάλος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ιδίως πολυμορφοπυρήνων συσσωρεύονται στα μικρά αγγεία της οπνευμονικής κοίτης κια πολλά κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού ιστού, συσωρρύονται στους πνεύμονες κια υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ενδοθηλιακά, αγγειακά κύτταρα μπορεί να μεταβάλλονται σε φαγοκύτταρα, εάν κατάλληλα διεγερθούν.
-τροποποίηση μεσολαβητών Μερικοί μεσολαβητές στο αίμα, που έχουν ρυθμιστικές ιδιότητες, καθ΄όλη την έκταση του σώματος, εκκρίνονται, προσλαμβάνονται ή αδρανοποιούνται μέσω ειδικών υποδοχέων και ενζυματικών συστημάτων, φιλοξενούμενα στα ενδοθηλιακά κύτταρα των πνευμονικών τγριχοειδών. Από τα γνωστότερα, αυτά, συστήματα, ι. το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης, που μετατρέπει  την ανεργό, νεφρικής προσελεύσεως,  αγγειοτασίνη 1 σε δραστική, αγγειοσπαστική αγγειοτασίνη 2, ιι. τενώ η ισταμίνη, βραδυκινίνη, σεροτονίνη και ακετυλοχολίνη μεταβολίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τα ενδοθηλιακά κύτταρα του πνεύμονος, στην πρώτη τους διέλευση από τους πνεύμονες.
-πήξη Επί παρουσίας τοπικής βλάβης, τα πνευμονικά ενδοθηλιακά κύτταρα μετατρέπονται σε πηγή θρομβοπλαστίνης και ενεργοποιητού του ισιτικού πλασμινογόνου. Παρά τη αγγειακή στάση και σύγκλειση των αγγείων, πδεν σχηματίζοντι θρόμβοι, λόγω της κατασκευής ης επιφάνειας των ενδοθηλιακών κυττάρων, και λόγω της εκκρίσεως αντιθρομβοτικών παραγόντων, με τα οποία περιλούζεται η κυτταρική επιφάνεια κια εμποδίζεται η προσκόλληση των αιμοπτερλίων στα κύτταρα. Οι θρόμβοι που προκαλούν εμβολή, διαλύονται ιδιαίτερα σύντομα, από τοπικές εκκρίσεις αντιθρμβοτικών παραγόντων.