ΜΕΤ

. Ένας τρόπος να συσχετισθεί η τιμή V̇O2 MAX αναπαύσεως προς την αντίστοιχη κατά την κόπωση είναι η χρήση της μονάδας ΜΕΤ. Μια μονάδα ΜΕΤ είναι ίση με το ποσόν του Ο2 που καταναλώνεται από το άτομο, κατά την ανάπαυση. Η τιμή του είναι περίπου 250 ml/min ή, πιο ειδικά, περίπου 3.5 ml/mion/kg σωματικού βάρους. Έτσι, για ένα άτομο 80 kg, μια μονάδα ΜΕΤ υπολογίζεται με την ακόλουθη εξίσωση:

80 kg · 3.5 ml Ο2/min = 280 ml Ο2 /min

Επομένως, οι ΜΕΤ είναι πολλαπλάσια της καταναλώσεως οξυγόνου κατά την ανάπαυση. Εάν ένα άτομο 80 kg αυξήσει την κατανάλωση Ο2 σε επίπεδο περί τα 2240 ml/min/kg, (δηλαδή 8 φορές την κατανάλωση αναπαύσεως) η 8-πλάσια αύξηση της V̇O2 MAX αντιστοιχεί με αύξηση κατά 7 μονάδες ΜΕΤ του μεταβολισμού του. Για τον υπολογισμό των ΜΕΤ διαιρείται η V̇O2 MAX που εμφάνισε ένα άτομο, με τη φυσιολογική του τιμή αναπαύσεως:

ΜΕΤ= V̇O2 MAX/3.5 (ml O2 min-1 kg -1) · kg βάρους σώματος

Με τα δεδομένα αυτά, ένα μη ασκημένο άτομο μπορεί να αυξήσει την V̇O2 MAX περίπου κατά 7 φορές, μέσω μέγιστης ασκήσεως. Αντίθετα, οι εξοικειωμένοι αθλητές παράγουν μεταβολικές αυξήσεις στο επίπεδο των 23 ΜΕΤ