Μεμβράνη βασική

Συναποτελεί το εξωκυττάριο δίκτυο, που υποστηρίζει τα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα και περιβάλλει όλα τα λεία μυϊκά κύτταρα, τα λιπώδη κύτταρα και τα περιφερικά νεύρα. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διήθηση και διαμερισματοποίηση των ιστών και τη διατήρηση της επιθηλιακής ακεραιότητας, ενώ, ταυτόχρονα, επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, τη μετανάστευση και την επιβίωση των κυττάρων. Στους πνεύμονες, η βασική μεμβράνη συνέχεται με τα λεία μυϊκά κύτταρα των βρόγχων και των αγγείων, το βρογχικό επιθήλιο, τα νεύρα και τον υπεζωκότα, και αποτελεί δομικό στοιχείο της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης που αποτελείται από τα επιθηλιακά κύτταρα και τη θεμέλιο ουσία των κυψελίδων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τη θεμέλιο ουσία των ενδοθηλιακών κυττάρων των πνευμονικών μικροτριχοειδών.